AKREDITĒTA: 2013.gada 26.jūnijā (akreditēta līdz 2021.gada 30. jūnijam)

Personāla speciālists
(profesijas kods - 2423 07)

Personāla speciālists - starpnieks starp darbiniekiem un uzņēmuma vadību, kurš rūpējas, lai darbinieki būtu informēti par savām darba tiesībām un pienākumiem, kurš atbild gan par darbinieku pieņemšanu darbā, gan visa veida darba attiecībām, tai skaitā darba un atpūtas laikiem, darba samaksu, sociālajām garantijām, darba apstākļiem, gan atbrīvošanu no darba saskaņā ar likumdošanu un citiem noteikumiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības.

Personāla speciālists atbild arī par darbinieku darba snieguma novērtēšanas organizēšanu un koordinēšanu, darbinieku apmierinātības līmeņa un organizācijas iekšējā klimata novērtēšanu. Būtiska personāla speciālista darba pienākumu daļa ir dažādu motivācijas programmu ieviešana un izvērtēšana. Tās ir gan dažāda veida materiālās motivācijas programmas (atalgojuma lielums, prēmijas, pabalsti), gan arī nemateriālās motivācijas programmas (piemēram, papildus apmācības, izaugsmes iespējas, dažāda veida labumi, ko darbinieks iegūst, strādājot konkrētajā uzņēmumā, piemēram, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, bezmaksas transports uz darbu un no darba, bezmaksas darbinieku ēdināšana, nodrošināšana ar mobilo tālruni). Lai strādātu par personāla speciālistu, jāprot uzklausīt, sniegt atbalstu un radīt drošības izjūtu cilvēkos, kā arī jāpārzina personālvadības un tiesību pamati.

Darba iespējas: Personāla speciālisti var strādāt gan valsts iestādēs, gan privātuzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: saskarsmes kultūrā, vadības psiholoģijā, komunikācijā multikulturālā vidē, personālvadībā, t. sk. personības izaugsmē, kā arī personālvadības aktualitātēs, krīžu vadības pamatos, personāllietvedībā, darba tiesībās, darba aizsardzībā, sociālajās tiesībās, ekonomikā, finansēs, projektu vadīšanā un prezentāciju prasmēs, grāmatvedībā, kvalitātes vadīšanā, Eiropas integrācijas pamatos.

Studentiem ir iespēja ERASMUS programmas ietvaros doties mācību praksē uz ārvalstīm līdz pat 4 mēnešiem.

Svarīgi

  Pēc izglītības iegūšanas JK absolventam ir iespējas turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, uzsākt studijas vēlākā studiju posmā (ja nokārtotie studiju kursi atbilst attiecīgās augstskolas studiju programmai);

  Pabeidzot studijas absolvents saņem diplomu latviešu un angļu valodā. Absolventam ir iespējams turpināt studijas arī kādā no ārvalstu augstskolām;

  Iegūstot JK kvalitatīvas zināšanas un konkurētspējīgas prasmes, absolvents var pārliecinoši pieteikt sevi darba tirgum – atrast labi apmaksātu darbu.

Studiju programma ir veidota tā, lai to absolvējot, Jūs varētu droši pieteikt sevi darba tirgū kā teorētiski un praktiski sagatavotu savas jomas speciālistu.

Programmas pašnovērtējuma ziņojums (2019)

Pašnovērtējuma ziņojums (angļu valodā)

Self-evaluation report study field "Management, Administration and Management of Real Property"
Pašnovērtējuma ziņojums studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība"

 

Juridiskā koledža Bakalaura grādsMaģistra grāds Doktors

Juridiskā koledža Studijas ārzemēs...

Studiju kursi

 • Grāmatvedība
 • Datorzinības
 • Lietvedība un profesionālā terminoloģija
 • Profesionālā terminoloģija svešvalodā
 • Saskarsme un ētika
 • Statistikas pamati
 • Tiesību pamati
 • Sociālās tiesības  
 • Socioloģijas pamati
 • Tirgzinības pamati
 • Organizāciju psiholoģija
 • Psiholoģijas pamati
 • Makroekonomika
 • Mikroekonomika
 • Organizāciju vadība
 • Personāla vadība
 • Personāla lietvedība
 • Darba tiesības
 • Darba, civilā un vides aizsardzība
 • Projektu vadīšana
 • Kvalitātes vadība
 • Nodokļu sistēmas pamati
 • Izvēles studiju moduļi:
 • Modulis 1. Mediācija
 • Modulis 2. Procesuālās tiesības
 • Modulis 3. Sabiedriskās attiecības
 • Modulis 4. Mācību organizācija uzņēmumā
 • Modulis 5. Personu datu aizsardzība
 • Modulis 6. Koučings
 • Modulis 7. Komerctiesība
STUDIJU KURSU APRAKSTI