1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi nosaka Juridiskās koledžas bibliotēkas (turpmāk tekstā Bibliotēka) lietotāju tiesības un pienākumus, uzturoties Bibliotēkas telpās Kronvalda bulvārī 1a, Rīgā; Dunikas ielā 9/11, Liepājā; Kuldīgas ielā 1, Ventspilī; Līkā ielā 21, Gulbenē; L.Paegles ielā 40, Valmierā.

1.2. Bibliotēka nodrošina Juridiskās koledžas mācību procesu un zinātnisko darbību ar literatūru un informāciju.

1.3. Bibliotēka veic Juridiskās koledžas studentu, docētāju, pētnieku un citu Bibliotēkas lasītāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu.

1.4. Bibliotēkas fonds ir Juridiskās koledžas īpašums. Fonds ir pieejams lietošanai Juridiskās koledžas studentiem, docētājiem, darbiniekiem. Citu iestāžu un organizāciju pārstāvji Bibliotēkas fondu var izmantot tikai lasītavā.

2. LASĪTĀJA PIERAKSTĪŠANA BIBLIOTĒKĀ

2.1. Lai pierakstītos Bibliotēkā, nepieciešama Juridiskās koledžas studenta apliecība, pase vai cits personas dokuments.

2.2. Pierakstoties Bibliotēkā, lietotājam jāaizpilda lasītāja formulārs un jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

2.3. Beidzot studijas vai aizejot akadēmiskajā atvaļinājumā, lietotājam jānodod visa Bibliotēkā saņemtā literatūra.

3. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU APKALPOŠANA

3.1. Literatūru uz mājām izsniedz uz Bibliotēkas noteiktu laiku. Zinātnisko un mācību literatūru izsniedz uz 1 mēnesi, periodiskos izdevumus - uz 1 nedēļu. Grāmatas lietošanas termiņu var pagarināt, ja uz grāmatu nav pieteicies cits lietotājs. Grāmatas, pēc kurām ir liels pieprasījums, izsniedz uz īsāku laiku.

3.2. Uz mājām neizsniedz uzziņu izdevumus, bieži pieprasītu izdevumu vienīgos, kā arī pēdējos eksemplārus, laikrakstus, studentu darbu paraugus.

3.3. Bibliotēkā trūkstošos izdevumus lietotājs var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementu. Izdevumi jāapmaksā lietotājam.

3.4. Datorus, kopētāju un printeri lietotājs var izmantot par maksu saskaņā ar Bibliotēkas noteiktajiem izcenojumiem. Lasītājs ir atbildīgs par autortiesību ievērošanu!

4. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

4.1. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

4.2. Saņemtos iespieddarbus nodot līdz noteiktajam termiņam. Termiņa neievērošanas gadījumā students netiek pielaists pie eksāmenu kārtošanas Juridiskajā koledžā.

4.3. Saudzīgi izturēties pret Bibliotēkas fondu, inventāru un tehniku. Iespieddarbos nedrīkst izdarīt atzīmes un svītrojumus, locīt vai citādi bojāt lapas. Par pamanītajiem bojājumiem nekavējoties jāziņo bibliotekāram, pretējā gadījumā par sabojāto izdevumu atbild lietotājs.

4.4. Nozaudētos vai sabojātos iespieddarbus atvietot ar tādiem pašiem vai citiem, ko Bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt to vērtību līdz desmitkārtīgam apmēram saskaņā ar Juridiskajā koledžā sastādīto aktu.

4.5. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

4.6. Lietotājam neizsniedz viena un tā paša iespieddarba vairākus eksemplārus.

4.7. Bibliotēkā nedrīkst ienākt ar virsdrēbēm, tās jāatstāj garderobē.

4.8. Bibliotēkā jāievēro kārtība un klusums, aizliegts lietot mobilos telefonus, pretējā gadījumā Bibliotēkas pakalpojumi tiek liegti.

4.9. Bibliotēkas telpās aizliegts lietot pārtiku.

5. LIETOTĀJA TIESĪBAS

5.1. Izmantot bibliotēkas abonementa un lasītavas pakalpojumus, informācijas meklējumsistēmas un datu bāzes.

5.2. Izmantot Bibliotēkas fondu atbilstoši 3.punkta nosacījumiem.

5.3. Saņemt informāciju par fonda sastāvu, kā arī bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus.

5.4. Izmantot Bibliotēkas datorus, iekārtas un informācijas resursus.

5.5. Izmantot Bibliotēkas maksas pakalpojumus: datorizdruku, kopēšanu, Interneta pakalpojumus, pieeju datu bāzēm.