-> Pieteikšanās studijām notiek elektroniski!

Lai reģistrētos studijām:
vispirms nepieciešams aizpildīt elektronisko anketu - ŠEIT;
pēc anketas aizpildīšanas reflektantam jāveic reģistrācijas maksa – € 30.00 (ar pārskaitījumu);

 mūsu rekvizīti: SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA", Kr.Valdemāra 1C, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr.LV40003506758. Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X;
maksājuma mērķī jānorāda: reflektanta Vārds, Uzvārds, personas kods, reģistrācijas maksa;
 pēc reģistrācijas veikšanas un reģistrācijas maksas iemaksas ar reflektantu sazināsies koledžas pārstāvis, lai vienotos par dokumentu kopiju (uzrādot orģinālus) iesniegšanu un līguma parakstīšanas laiku.

IESTĀJOTIES KOLEDŽĀ JĀIESNIEDZ SEKOJOŠU DOKUMENTU KOPIJAS (UZRĀDOT ORIĢINĀLU):

  vidējās izglītības atestāts un sekmju izraksts

  centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātus (personām, kuras izglītību ieguvušas pēc 2004.gada)

  pase

  fotogrāfijas 3x4 - 3 gab.

  dokumenti par uzvārda maiņu (ja nepieciešami)

  diploms par augstāko izglītību (ja tāda jau ir)

Reģistrācijas maksa € 30.00

DOKUMENTUS PIEŅEM:

- vakara un neklātienes nodaļās Rīgā (ziemas uzņemšana) no 2021.gada 5.janvāra līdz 29.janvārim
- dienas nodaļā Rīgā no 2021.gada 1.jūlija līdz 27.augustam
- vakara un neklātienes nodaļās Rīgā no 2021.gada 1.jūlija līdz 24.septembrim
- neklātienes nodaļā filiālēs no 2021.gada 18.augusta līdz 24.septembrim

Atvērto durvju dienas koledžā!

Katra mēneša pēdējā sestdienā.
plkst 15.15
Kronvalda bulv.1A (Rīgā, no marta līdz augustam)