Jaunajā studiju programmā “Kiberdrošības pārvaldība  un personas datu aizsardzība” 2020. gada oktobrī studijas uzsāka pirmie 33 studenti. Studiju sākumposmā tiek realizēti sekojoši studiju kursi: Globālā kiberdrošība, Ievads datorzinātnē, Programmēšanas pamati, Tiesību zinības. Studiju programmas satura izstrādē veiksmīga bija sadarbība un liels atbalsts tika saņemts no CERT Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas, Valsts policijas, Latvijas Republikas  Aizsardzības ministrijas u.c. iestādēm.

Ievietošanas datums: 27.11.2020.

 

SIA „Juridiskā koledža” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/012 “Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde

Diskusija Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” ietvaros

CIK DROŠI IR MANI DATI REĀLAJĀ UN DIGITĀLAJĀ VIDĒ
2020.gada 21.jūlijs

Jaunās studiju programmas ietvaros notika diskusija par mūsdienās ļoti aktuālu tēmu, kura ir arī daļa no jaunās studiju programmas – Personas datu aizsardzība. Diskusijās piedalījās datu aizsardzības eksperti, kuri ar attiecīgajiem jautājumiem strādā ikdienā, t.i. Daiga Avdejanova, Dace Sunepa, Līga Mizovska, un koledžas direktors Tālavs Jundzis.

Ievietošanas datums: 23.07.2020.

SIA „Juridiskā koledža” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/012 “Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde

Diskusija Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” ietvaros

CIK DROŠI IR MANI DATI REĀLAJĀ UN DIGITĀLAJĀ VIDĒ
2020.gada 23.jūlijs

Jaunās studiju programmas ietvaros notika diskusija par mūsdienās ļoti aktuālu tēmu, kura arī studiju programmas pašos pamatos, t.i, par kiberdrošību. Diskusijās piedalījās jomas speciālisti, kuri ar attiecīgajiem jautājumiem strādā ikdienā, t.i. Mārtiņš Akermanis, Oskars Zīle, Māris Danne, kā arī koledžas direktors Tālavs Jundzis.

Ievietošanas datums: 23.07.2020.

 

 

 Darba kārtība

2020. gada 9.jūlijs
(no pl.10:00 līdz 13:30, Kronvalda bulvāris 1 a, 203.auditorija)
1. Jaunās studiju programmas nozīme augstākās izglītības telpā.
2. Studiju programmas saturs un struktūra, programmas atbilstība drošības speciālista profesijas standartam un ar to saistītās aktualitātes.
3. Studiju kursa Personas datu aizsardzība perspektīvas datu aizsardzības speciālistu sagatavošanā sertifikācijai.
4. Studiju programma satura salāgošana ar aktuālajām darba tirgus tendencēm un sabiedrības vajadzībām.

Publikācijas datums: 09.07.2020.

STUDIJU PROGRAMMA ““KIBERDROŠĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA”, LICENCE NR.041012-1 

Juridiskā koledža Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.2.1. “Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personu datu aizsardzība” izstrāde” ietvaros 2019.gada 25.novembrī iesniedza licencēšanai studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība” jauno studiju programmu. Studiju programmas izvērtēšanas ekspertu vizīte Juridiskajā koledža notika 2020.gada 5.februārī.

Studiju programmas licencēšanas eksperti savā kopīgā atzinumā (11.03.2020.) par studiju programmas licencēšanu ir devuši atzinumu “Eksperti rekomendē licencēt studiju programmu”, kur I.daļā Studiju programmas atbilstība studiju virzienam, no četriem vērtējamiem kritērijiem trijos ir devuši vērtējumu – izcili, vienā -labi, dodot gala vērtējumu – Studiju programma atbilst studiju virzienam, kurā to plānots iekļaut. Kā arī eksperti secinājumu daļā ir norādījuši “Licencēšanai pieteiktā studiju programma atbilst JK attīstības stratēģijai laika posmam no 2018. – 2023.gadam. JK ir sniegusi pamatojumu studiju programmas izveides nepieciešamībai. Studiju programma atbilst nozares tendencēm Eiropas Savienībā, kā arī studiju virzienam, kurā to ir plānots iekļaut.” II. daļā Resursi un nodrošinājums no četriem vērtējamiem kritērijiem, divos ir dots novērtējums – izcili un divos – labi, gala novērtējums – Studiju bāze, informatīvā bāze (tai skaitā bibliotēka), finansiālā bāze un materiāltehniskā bāze atbilst studiju programmas īstenošanas nosacījumiem – Atbilst. III.daļā Studiju saturs un īstenošanas mehānisms, četros no vērtējamiem kritērijiem, divos ir vērtējums – izcili, divos – labi, gala novērtējums – atbilst, t.i. licencējamās studiju programmas saturs un īstenošanas mehānisms atbilst studiju programmas mērķim, uzdevumiem un sasniedzamajiem studiju rezultātiem. IV.daļā Mācībspēki, no trim vērtējamiem kritērijiem, vienā – izcili, divos labi. Gala novērtējums – Atbilst. Kopā no 15 vērtējamiem kritērijiem astoņos eksperti ir devuši vērtējumu – izcili, septiņos – labi. Tāpat arī novērtējumā par studiju programmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, no četrpadsmit kritērijiem, divpadsmit ir atbilst un divos – daļēji atbilst , kuros arī neatbilstības tika novērsta līdz licencēšanas komisijas sēdei, iesniedzot AIC vēstuli Nr.3-20/45, 18.03.2020. (Par ekspertu rekomendāciju izpildi). Nevienā gadījumā nav saņemts vērtējums – viduvēji, neapmierinoši, neatbilst. Eksperti kop  īgajā atzinumā pie Studiju programmas atbilstības studiju virzienam, papildus ir uzsvēruši

Iepazīstoties ar JK sagatavotajiem materiāliem un iegūstot papildu informāciju klātienes vizītes laikā, eksperti pārliecinājās, ka studiju rezultāti ir sasniedzami un savstarpēji saistīti, kā arī saistīti ar JK studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. Ziņojumā ir sniegts pietiekams pamatojums studiju programmas izveides nepieciešamībai. Studiju programma atbilst JK īstenotajam studiju virzienam “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (turpmāk - Vadība), kas akreditēts 2013. gada 26. jūnijā, ar tam atbilstošajām kopīgā atzinuma norādītajām studiju programmām. Visās studiju programmās, t.sk., licencējamajā ir iekļauta vadības komponente. Licencējamajā studiju programmā iekļauti trīs vadības studiju kursi, kuru ietvaros teorētiskās zināšanas par kiberdrošību un personas datu aizsardzību tiek skatītas ar projektu, organizāciju un personāla vadības piemēriem.” 

 

Ievietošanas datums: 22.04.2020.

Eiropas Sociāla fonda projekta Nr. R.8.2.1.0/18/A/012 ietvaros izstrādāta jauna studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība”. Studiju programmas licencēšanas ekspertu vizīte notika 2020.gada 5.februārī.

Jaunā studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde veikta saskaņā ar Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, tostarp stratēģijas „Eiropa 2020” trīs prioritātēm, kas ir formulētas kā prasības izglītībai: gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme - lai sagatavotu augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstošus speciālistus; lai attīstītu mūsdienīgus pētījumus, lai iekļautos starptautiskajos pētījumu projektos.

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Juridiskās koledžas attīstības stratēģijai 2018. – 2023. gadam http://jk.lv/lv/par-mums/strategija un studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” attīstības stratēģijai. Studiju programmas izstrāde atbilst Juridiskā koledžas 2018. -2023.gadam definētam – stiprināt stratēģiskās specializācijas jomas, līdz ar to atbilstoši kontekstam, plānotajām darbībām – izstrādāt, aprobēt un akreditēt jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu.  

Vienlaikus ar jaunās studiju programmas izstrādi ir arī intelektuāls, materiāls ieguldījums turpmākajam studiju un pētniecības procesam, kā, piemēram, akadēmiskā personāla zinātniskā, pētnieciskā darbība kiberdrošības un personu datu aizsardzības jomā.

Studiju programmas apjoms – 123 ECTS. Studiju programma realizācija notiks latviešu un angļu valodā.

Studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”  prezentāciju skatīt šeit. 

 

Ievietošanas datums: 06.02.2020.

Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde ir izaicinājums, kā rezultātā ir izstrādāta jauna pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”.

Šī programma ir pirmā un vienīgā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības kiberdrošības un personas datu aizsardzības studiju programma Latvijā.

Lietuvā bakalaura programma kiberdrošībā tiek realizēta Viļņas Universitātē un Igaunijā Tallinas Universitātē. Latvijā kiberdrošības jomā maģistra studijas biznesa vadībā nodrošina Banku augstskola, kiberdrošības inženierijā Vidzemes augstskola. Programmas izstrādes gaitā koledžā ir iepazinusies ar līdzīga satura programmām Eiropā, programmas salīdzināšana ir veikta līdzīgām studiju programmām Lielbritānijā, Beļģijā, Itālijā un Lietuvā.

Studiju programmas "Kiberdrošība un personas datu aizsardzība" mērķis ir sagatavot profesionāļus informācijas sistēmās/kiberdrošībā un personas datu aizsardzībā, kuriem būs fundamentālās un praktiskās zināšanas kiberdrošības vadībā un attīstītas prasmes, kas nepieciešamas informācijas sistēmu drošai analīzei, strukturēšanai un uzturēšanai un personas datu aizsardzībai.

Jaunā studiju programma ir apstiprināta Juridiskās koledžas Padomē un iesniegta licencēšanai 2019.gada 22.novembrī.

Ievietošanas datums: 25.11.2019. 

Projekta mērķis ir: Jaunas studiju programmas „Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde un realizācija, tā rezultātā sagatavojot augsti kvalificētus speciālistus drošības un datu aizsardzības jomā, kas pamatojas uz padziļinātām praktiskām iemaņām un kompetencēm, inovatīvu metožu izmantošanu un sadarbību ar speciālistiem Latvijā un starptautiskā mērogā.

kiberdrosiba

Informācija atjaunota: 18.06.2019.