gramatas41111

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā.– Rīga: Juridiskā koledža, 2019.– 368 lpp.

gramatas41111

Starptautiskās tiesības: dokumentu krājums ar komentāriem/ komentāru aut. T.Jundzis.– Rīga: Juridiskā koledža, 2018.– 276 lpp.

gramatas3

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti 2018.- Rīga: Juridiskā koledža, 2016.- 320 lpp., il.

 

 

gramatas2

Klieders J. Datorzinības. Microsoft Office 2013/2016.– Rīga: Juridiskā koledža, 2018.– 296 lpp.; il.

gramatas5

Kvalitātes nodrošināšanas vadība.- Rīga: Juridiskā koledža, 2017.- 233 lpp., il.

  

Lasītājiem piedāvājam jau sesto koledžas zinātnisko rakstu krājumu, kurā publicēti gan akadēmiskā personāla, gan studentu un absolventu raksti

Bolis J., Gereiša Z. Mediācija un sarunas.- Rīga: Juridiskā koledža, 2015.- 134 lpp., il.

 

 

Autori un viesi grāmatas "Mediācija un sarunas" atvēršanas pasākumā 29.10.2015.

Mācību līdzeklis paredzēts koledžu un augstskolu studentiem studiju kursu "Datorzinības" un "Lietojumprogrammatūra" apgūšanai, bet to var izmantot arī citu mācību iestāžu audzēkņi, kā arī jebkurš interesents - no iesācēja līdz lietpratējam

Stucka A. Administratīvās tiesības.- 2.papildin. un pārstr. izdevums.- Rīga: Juridiskā koledža, 2009.- 352 lpp.

Kliedere I. Lietišķā informātika.- 5.,atk. izdevums.- Rīga: Juridiskā koledža, 2008.- 212 lpp.

Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2.sējums: Poļu un zviedru laiku tiesību avoti (1561-1795).- Rīga: Juridiskā koledža, 2006.- 408 lpp.

Bolis J. Mediācija.- Rīga: Juridiskā koledža, 2007.- 121 lpp.

Grāmatu iegāde:

Juridiskās koledžas
izdotās grāmatas var iegādāties
koledžas Metodiskajā kabinetā
Kronvalda bulv.1A-204,
Rīgā (par izdevēja cenu)

Grāmatu vairumtirdzniecība
tālr. 67508863, fakss 67508006,
e-pasts: info@jk.lv