AKREDITĒTA: 2020.gada 13.novembrī (akreditēta līdz 2026.gada 14.novembrim)

Jurista palīgs
(profesijas kods - 3411 02)

Jurista palīgs ir speciālists tiesību jomā, kurš pārzina tiesību pamatnozares, ir apguvis tiesību principu un tiesību normu piemērošanas metodes.

Juridiskās zināšanas ir nepieciešamas katra cilvēka ikdienas dzīvē, slēdzot dažādus līgumus: darba, pirkuma, dāvinājuma, īres un nomas līgumus u.c., dibinot savu privāto uzņēmumu un veicot komercdarbību, pārstāvot savas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos un organizācijās utt.

Jurista palīgs sniedz praktisku palīdzību juristam, zvērinātam notāram, advokātam, tiesnesim un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kā arī veic citus darbus atbilstoši amata aprakstam; palīdz sagatavot juridiska rakstura dokumentus un ziņojumus, konsultē juridiskos jautājumos, pārstāv personu intereses tiesā, pārbauda dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Darba iespējas: jurista palīgs var strādāt privātuzņēmumos un kapitālsabiedrībās, valsts un pašvaldību iestādēs, tiesībsargājošās institūcijās visā Latvijā, šajā profesijā iegūtās zināšanas ir labs papildinājums karjerai jebkurā jomā un amatā.

Kāpēc ir vērts izvēlēties jurista palīga profesiju? Tiesības vajag zināt jebkurā amatā un visās jomās. Pat, ja Jūsu karjera nebūs saistīta ar jurisprudenci pilnībā, divos gados iegūtās zināšanas Jums noderēs visu mūžu un jebkurā dzīves situācijā.

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: darba tiesībās, īpašuma tiesībās, ģimenes tiesībās, mantojuma tiesībās, līgumtiesībās, zaudējumu atlīdzināšanā, administratīvajās tiesībās un administratīvajā procesā, civilprocesā, krimināltiesībās, Latvijas valsts un tiesību vēsturē, konstitucionālajās tiesībās, Eiropas tiesībās, saskarsmes kultūrā, lietvedībā, ekonomikā u.c.

Prakses ietvaros studenti apmeklē Latvijas Republikas Saeimu, Satversmes tiesu, Augstāko tiesu, rajona un apgabaltiesas, ieslodzījumu vietas, zemesgrāmatu nodaļas, komercreģistru, notāru, advokātu un juristu birojus, Valsts tiesu ekspertīžu biroju u.c. Studentiem ir iespēja ERASMUS programmas ietvaros doties uz ārvalstīm mācību praksē līdz pat 4 mēnešiem.

Nacionālais diplomu atzīšanas centrs Lielbritānijā Juridiskās koledžas diplomu ir pielīdzinājis profesionālajam bakalaura grādam tiesību zinātnēs

Svarīgi

  Pēc izglītības iegūšanas JK absolventam ir iespējas turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, uzsākt studijas vēlākā studiju posmā (ja nokārtotie studiju kursi atbilst attiecīgās augstskolas studiju programmai);

  Pabeidzot studijas absolvents saņem diplomu latviešu un angļu valodā. Absolventam ir iespējams turpināt studijas arī kādā no ārvalstu augstskolām;

  Iegūstot JK kvalitatīvas zināšanas un konkurētspējīgas prasmes, absolvents var pārliecinoši pieteikt sevi darba tirgum – atrast labi apmaksātu darbu.

Augsti kvalificēti speciālisti juridiskajās zinātnēs darba tirgū nekad nav bijuši un nevar būt par daudz!

Programmas pašnovērtējuma ziņojums (2019)

Juridiskā koledža Bakalaura grādsMaģistra grāds Doktors

Juridiskā koledža Studijas ārzemēs (bakalaura grāds)...

 

Akadēmiskās informācijas centrs informē, ka Lietuvā iegūtais profesionālā bakalaura grāds tiek pielīdzināts Latvijā iegūtam bakalaura grādam un ļauj turpināt studijas maģistra studiju programmā  (AIC atzinums ) .

 

Studiju kursi

 • Lietvedība un profesionālā terminoloģija
 • Ekonomikas pamati
 • Profesionālā ētika un saskarsmes kultūra
 • Grāmatvedības pamati
 • Juridiskā analīze, tekstu rakstīšana un juridiskā retorika
 • Konstitucionālās tiesības
 • Latvijas Republikas tiesībsargājošo iestāžu sistēma
 • Latvijas valsts un tiesību vēsture
 • Romiešu civiltiesības
 • Profesionālā terminoloģija svešvalodā  
 • Tiesību teorija
 • Eiropas tiesības
 • Administratīvās tiesības
 • Administratīvais process
 • Civiltiesības (vispārējā daļa)
 • Lietu (īpašuma) tiesības         
 • Ģimenes tiesības
 • Mantojuma tiesības
 • Saistību tiesības
 • Civilprocess
 • Darba tiesības
 • Krimināltiesības
 • Kriminālprocess
 • Starptautiskās publiskās tiesības
 • Brīvās izvēles studiju moduļi:
 • Modulis 1. Mediācija
 • Modulis 2. Eiropas tiesības (angļu valodā)
 • Modulis 3. Krimināltiesības
 • Modulis 4. Darba un sociālās tiesības
 • Modulis 5. Nekustamā īpašuma tiesības
 • Modulis 6. Personu datu aizsardzība
 • Modulis 7. Koučings
STUDIJU KURSU APRAKSTI