TĀLMĀCĪBA JEB E-STUDIJAS

Tālmācība
- izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana (Izglītības likuma 1.pants 26.p.)

- mūsdienīgs un ērts studiju apguves veids, kad students pats pilnībā pārvalda mācīšanās procesu.

- noder tiem, kuru darba režīms ir noteikts vai, gluži otrādi, ļoti mobils un saistīts ar biežiem komandējumiem un izbraukumiem, kā arī tiem, kuriem vienmēr nav iespējams saskaņot darba laiku, lai mācības apmeklētu klātienē.

- ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās vai dzīvesvietas, jebkurā laikā, jebkurā vietā uz zemeslodes, kur būs dators ar interneta pieslēgumu.

Studiju gada ietvaros 4 reizes notiek nodarbības klātienē.

Juridiskā koledža tālmācības studijas piedāvā studiju programmās:

Tiesību zinātnes

Cilvēku resursu vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

Pirmajā tikšanās reizē studenti tiek iepazīstināti ar kursa saturu un studiju gaitu tālmācības formā, t.sk. pārbaudījumu kārtošanas iespējām.

E-studiju (tālmācības) nolikums

E-studiju informācijas aprites kārtība

Katrā studiju kursā studējošais saņem studiju materiālu elektroniski, kurā ir atspoguļotas studiju kursa apguves prasības, studiju kursa tematiskais izklāsts, ieteicamā izmantojamā literatūra utt. Kursu studējošais apgūst patstāvīgi, izmantojot īpaši izveidotu studiju kursa e - materiālu. Studiju kursu pārbaudījumus (eksāmenus un ieskaites) studējošais kārto elektroniski. Studentam ir pieejama JK bibliotēka (t.sk. elektroniskie resursi, datu bāzes utt.).

Studiju ilgums 2 gadi

Studiju maksa € 104 mēnesī

Ir iespēja saņemt studiju kredītu

 

Informācija par tālmācības studijām

tālr. 67508005

mob. tālr. +371 28665420

e-pasts: e-studijas@jk.lv