Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JURIDISKĀ KOLEDŽA”
VRN 40003506758

Kr. Valdemāra 1c, Rīgā, LV-1010, tālr. 67508005, tālr./fakss 67508006, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mājas lapa: www.jk.lv      Filiāles: Gulbenē – tālr. 29224936, Liepājā – tālr. 63484399,
Valmierā – tālr. 29191804, fakss 64222459, Ventspilī- tālr. 63607798, fakss 63607799
SEB banka Rīdzenes filiāle, kods UNLALV2X, konts LV67 UNLA 0002 0524 69159

DIPLOMA  PIELIKUMS
Diploma sērija PK E Nr. xxx

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas  sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU:                    
1.1. uzvārds:                                                        Xxxx
1.2. vārds:                                                          Xxxx
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):     xx.xx.xxxx.
1.4. studenta personas kods:                              xxxxxx-xxxxxx

2.    ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:
2.1. kvalifikācijas nosaukums:                                    xxx
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:        xxx
2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Juridiskā koledža, valsts akreditēta (№ 027, 27.11.2001.), juridiskas personas dibināta profesionālās augstākās izglītības iestāde
2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:         tas pats, kas 2.3 punktā
2.5. studiju un eksaminācijas valoda:                                            latviešu

3.    ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI:
3.1. kvalifikācijas līmenis:
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (skat. 6.1. punktu)
ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (skat. 6.2. punktu)
3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:
2-2,4 gadi – pilna/nepilna laika studijas, 80 kredītpunkti (120 ECTS kredītpunkti)
3.3. uzņemšanas prasības:
vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība

4.    ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM:
4.1. studiju veids:                                                                          pilna vai nepilna laika studijas
4.2. programmas prasības – atbilstoši programmas mērķiem un plānotajiem studiju rezultātiem
4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/ atzīme/ kredītpunkti:

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredītpunkti Vērtējums
VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI
xxx x x x
xxx x x x
OBLIGĀTIE UN KONKRĒTĀS PROFESIJAS STUDIJU KURSI
xxx x x x
xxx x x x
IZVĒLES STUDIJU KURSI
xxx x x x
xxx x x x
PRAKSE
xxx x x x
GALA PĀRBAUDĪJUMI
xxx x x x

4.4. atzīmju sistēma un informācija par atzīmju statistisko sadalījumu:

Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS Atzīmes īpatsvars šīs programmas studentu vidū
ļoti augsts 10 izcili A ...%
ļoti augsts 9 teicami A ...%
augsts 8 ļoti labi B ...%
augsts 7 labi C ...%
vidējs 6 gandrīz labi D ...%
vidējs 5 viduvēji E ...%
vidējs 4 gandrīz viduvēji EFX ...%
zems 3, 2,1 negatīvs vērtējums Fail ...%

Kvalifikācijas ieguvēja svērtā vidējā atzīme  …….  (skat. 6.3. punktu).

4.5. kvalifikācijas klase:                                                                nav

5.    ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:
5.1. turpmākās studiju iespējas:   
tiesības turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās
5.2. profesionālais statuss:                                                            nav paredzēts piešķirt

6.    PAPILDINFORMĀCIJA:
6.1. programmas statuss:
Juridiskās koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “………” ……….. kvali­fikācijas iegūšanai ir akreditēta ……….. (№ …) uz pilnu akreditācijas laiku – …… gadiem
6.2. ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod
iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu
6.3. papildinājums punktam 4.3.:
kvalifikācijas ieguvēja svērto vidējo atzīmi rēķina kā:
aW = SUM(a*f) / SUM(f),  kur:
aW – svērtā vidēja atzīme;
a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas daļas kursu;
f – šī kursa apjoms kredītpunktos.
6.4. šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu  Sērija PK E Nr. xxx
6.5. papildinformācijas avoti:

Juridiskā koledža
Kr.Valdemāra 1c, Rīgā, LV-1010, Latvija, tālr. +371-67508044, fakss +371-67508006
e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mājas lapa: www.jk.lv

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050, Latvija
tālr. +371-67225155, fakss: +371-67221006 , mājas lapa: www.aic.lv

7.    PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS:
7.1. datums:                                                                   xx.xx.xxxx.

7.2 paraksts: ___________________________    T. Jundzis, Dr. iur, Dr. habil. sc. pol.

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats:             Juridiskās koledžas direktors

7.4. zīmogs:

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas – vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei).

Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā.

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai darbībai. Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20 KP (30 ECTS), bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu.

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi.
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā.

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki citi programmu veidi.
 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās.
 
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
, pēc kuru apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.


Doktorantūra.
Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas padome. Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija.


Atzīmju sistēma.
Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:

Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS
ļoti augsts 10 izcili (with distinction) A
ļoti augsts 9 teicami (excellent) A
augsts 8 ļoti labi (very good) B
augsts 7 labi (good) C
vidējs 6 gandrīz labi (almost good) D
vidējs 5 viduvēji (satisfactory) E
vidējs 4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) EFX
zems 3, 2,1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail

 Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome.

Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv

Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.