-> Pieteikšanās studijām notiek elektroniski!

Lai reģistrētos studijām:
 vispirms nepieciešams aizpildīt elektronisko anketu - ŠEIT;
 pēc anketas aizpildīšanas reflektantam jāveic reģistrācijas maksa – € 30.00 (ar pārskaitījumu);

 mūsu rekvizīti: SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA", Kr.Valdemāra 1C, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr.LV40003506758. Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X;
 maksājuma mērķī jānorāda: reflektanta Vārds, Uzvārds, personas kods, reģistrācijas maksa;
 pēc reģistrācijas veikšanas un reģistrācijas maksas iemaksas ar reflektantu sazināsies koledžas pārstāvis, lai vienotos par dokumentu kopiju (uzrādot orģinālus) iesniegšanu un līguma parakstīšanas laiku.

2020. gada 21.decembrī Juridiskā koledža saņēma “Investors in Excellence”  (Investori izcilībā) starptautisko kvalitātes vadības sertifikātu.

“Investors in Excellence”    standarts ir starptautisks izcilības standarts, kurš aptver būtiskākās organizācijas vadības jomas: stratēģisko vadību, personāla vadību, kvalitātes vadību, procesu vadību, resursu vadību, komunikācijas vadību un rezultātu vadību.

Ja vēlaties satikt mūs Juridiskajā koledžā (klātienē - gan Rīgā, gan filiālēs), lūdzam vispirms sazināties un pieteikt tikšanās laiku, izmantojot e-pastu vai JK kontakttālruņus!

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 (09.06.2020.) "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", studiju process Juridiskajā koledžā notiek attālināti. Studiju procesa organizācija notiek atbilstoši apstiprinātajam nodarbību sarakstam. Informācija par attālinātajām nodarbībām pieejama nodarbību sarakstā vai studentu profilā koledžas mājas lapā.

Decembrī aprit 20 gadi, kopš mūsu auditorijās lekcijās un praktiskajās nodarbībās regulāri satiekas studenti un docētāji. Spītējot laika apstākļiem, nevaļai, problēmām un Covid vīrusa ēnai. 2000.gadā koledžas darbību uzsākām ar vienu – Tiesību zinātņu programmu, nu tās ir jau sešas. Esam izauguši. Sveicam koledžas kolektīvu, studentus, absolventus jubilejā!

 

            Esam pārliecināti, ka jūsu ikdienas rūpes nereti vairo datorsistēmu darbības dažādie apdraudējumi un ne mazākā mērā – personas datu aizsardzības normatīvu līkloči. Ar šiem jautājumiem bieži vien tikt galā var tikai speciālisti, kuru vēl biežāk – vienkārši tuvumā nav.

            Lai šīs problēmas palīdzētu risināt, Juridiskajā koledžā Rīgā pirmo reizi Latvijā tiek atvērta jauna studiju programma „Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”. Šīs programmas priekšrocība ir tā, ka tajā uzņemsim studēt gribētājus ar vidējo vai augstāko izglītību, bet bez priekšzināšanām datorzinībās un personas datu aizsardzībā.

Studijas notiks Rīgā vakaros no 18.00 trīs reizes nedēļā (vakara nodaļa) vai arī pēc reflektantu izvēles – sestdienās no 9.00-15.00 (neklātienes nodaļa). Pēc studijām divu gadu garumā absolventi iegūs drošības speciālista kvalifikāciju, kā arī pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

          

 

  Tiesību zinātnes

  Cilvēku resursu vadība

  Uzņēmējdarbības vadība

  Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

  Grāmatvedība un finanses

  Datorsistēmu un datortīkla administrēšana

  Kiberdrošība un personas datu aizsardzība

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                      

Uzsākot jauno studiju gadu, 26.septembrī Juridiskās koledžas pirmā kursa studenti tikās ar vieslektori, Saeimas deputāti Danu Reiznieci-Ozolu.

dr22

 

Viens no pasaulē  pazīstamākajiem standartiem ir ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts, kurš apliecina, ka uzņēmumā ir izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, identificēti visi iespējamie riski un tiek nepārtraukti strādāts pie kvalitātes uzlabošanas. Juridiskā koledža saņēma ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikātu 2019.gada 1.augustā

Nupat, 2020.gada 26.maijā “Bureau Veritas Latvia” veica pirmo uzraudzības auditu. Tā mērķis - iegūt apliecinājumu, ka kvalitātes vadības sistēma ir efektīva un atbilst ISO 9001:2015 prasībām. Audita slēdziens - organizācija ir rekomendējama tās kvalitātes sistēmas atbilstības standarta ISO 9001:2015 prasībām sertifikācijas turpināšanai.

 

2 k

Darba devēju visbiežāk minēto studiju programmu un izglītības iestāžu TOPs 2020 aprakstu skatīt šeit.

Jau devīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls  Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju.  TOPa mērķis - veicināt pārdomātu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar.

Darba devēji sāk akcentēt profesionālās izglītības kvalitāti!

TOPā visnovērtētākās koledžas šogad ir Rīgas Tehniskā koledža, Juridiskā koledža un Rīgas celtniecības koledža.

LDDK un Prakse.lv pārstāvji jauniešus aicina izglītības iestāžu izvēli balstīt uz racionālu pieeju un uzklausīt darba devēju ieteikumus, jo viņi ir tie, kuri spēj novērtēt izglītības iestāžu sagatavoto jauno speciālistu profesionālo kvalitāti un atbilstību darba tirgum.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Saziņa:

- izmantojot e-pastu: info@jk.lv ,
biblioteka@jk.lv,
- Gulbenes filiālē: gulbene@jk.lv,
- Valmieras filiālē: valmiera@jk.lv,
- Ventspils filiālē: ventspils@jk.lv,
- Liepājas filiālē: liepaja@jk.lv
- vai JK kontakttālruņus.