AKREDITĒTA: 2017.gada 26.jūlijā (akreditēta līdz 2023.gada 26.jūlijam)

Datortīklu administrators
(izglītības programmas kods - 41481)

Studiju programma „Datorsistēmu un datortīklu administrēšana” veidota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un Augstskolas likumu, kā arī Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Studiju programmas mērķis: - sagatavot augsti kvalificētus speciālistus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, nodrošinot teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu.

Uzdevumi:

1. Nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu datorsistēmu un datortīklu administrēšanā, atbilstoši ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim;

2. Sniegt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas veiksmīgi integrēties darba tirgū;

3. Nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, iesaistot studiju darbā vieslektorus, kuri varētu dalīties savā praktiskajā pieredzē;

4. Veidot studiju procesu tā, lai veicinātu studentu pašizglītību un iesaistīšanos profesionālās tālākizglītības procesos un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanā.

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: programmēšanā, datu bāzu tehnoloģijās, datorsistēmu uzbūvē, operētājsistēmās, datortīklos un to administrēšanā, tīmekļa tehnoloģijās, projektu vadīšanā, saskarsmes kultūrā, ekonomikas pamatos, uzņēmējdarbības pamatos, darba tiesībās un darba aizsardzībā, tiesību pamatos, u.c., kā arī kādā no specializācijas moduļiem (pēc izvēles): servera administrēšana, progresīvās programmēšanas tehnoloģijas, WEB lapu izstrāde vai informācijas sistēmu izstrāde maziem uzņēmumiem.

Svarīgi

   Pēc izglītības iegūšanas JK absolventam ir iespējas turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, uzsākt studijas vēlākā studiju posmā (ja nokārtotie studiju kursi atbilst attiecīgās augstskolas studiju programmai);

   Pabeidzot studijas absolvents saņem diplomu latviešu un angļu valodā. Absolventam ir iespējams turpināt studijas arī kādā no ārvalstu augstskolām;

  Mūsdienu sabiedrībā jau vairs nav tādu cilvēka darbības jomu, kurās varētu iztikt bez datorprasmēm. Datortīklu un datorsistēmas administratora profesijas augstais prestižs un pieprasījums darba tirgū ļauj prognozēt, ka Juridiskās koledžas absolventiem ar kvalitatīvām zināšanām būs labas darbā iekārtošanās perspektīvas.

Programmas pašnovērtējuma ziņojums (2018)

Juridiskā koledža Bakalaura grādsMaģistra grāds Doktors

Juridiskā koledža Studijas ārzemēs...

Studiju kursi

 • Saskarsme un ētika
 • Ekonomika
 • Uzņēmējdarbības pamati (Komerctiesības)
 • Tiesību pamati
 • Darba tiesības 
 • Matemātiskā analīze
 • Lietvedība un profesionālā terminoloģija
 • Profesionālā terminoloģija svešvalodā
 • Darba, civilā un vides aizsardzība
 • Projektu vadība          
 • Programmēšana
 • Lietojumprogrammatūra
 • Operētājsistēmas        
 • Datu bāzu tehnoloģijas
 • Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra
 • Datortīkli
 • Perifērijas ierīces
 • Programmatūras inženierija
 • Lietišķās informācijas apmaiņa
 • Lokālie datortīkli, to administrēšana
 • Tīkla operētājsistēmas
 • Tīmekļa tehnoloģijas
 • Elektrotehnika un elektronika
 • Izvēles studiju moduļi:
 • Modulis 1. Servera administrēšana    
 • Modulis 2. Progresīvās programmēšanas tehnoloģijas
 • Modulis 3. WEB lapu izstrāde