AKREDITĒTA: 2013.gada 26.jūnijā (akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam)

Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks
(profesijas kods - 3334 12)

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas studiju programma veidota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un Augstskolas likumu, kā arī Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieka kvalifikācijai izvirzāmās prasības atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.461 (18.05.2010.) "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (namu pārvaldnieka profesijas kods - 3334 12) un namu pārvaldnieka profesijas standartam. Valsts ekonomiskās politikas mērķu izpildei un darba tirgum ir nepieciešama tāda izglītības un nodarbinātības politika, kas nodrošinātu cilvēku resursu pilnīgu izmantošanu, tādējādi veidojot produktīvu bāzi ekonomikas izaugsmei. Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas mērķis saskaņā ar profesijas standartu ir: 1. Sagatavot izglītotus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas speciālistus, kuri spēj konkurēt darba tirgū. 2. Sagatavot izglītotus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas (tirdzniecības) un apsaimniekošanas speciālistus, kuri spēj patstāvīgi risināt ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos jautājumus, nodrošināt un veikt namu pārvaldnieka funkcijas un pieņemt atbildīgus lēmums.; 3. Veidot studiju programmu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi.

Uzdevumi:

1. Nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. 2. Nodrošināt mūsdienīgas profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas namu pārvaldnieka darba uzsākšanai un veikšanai. 3. Nodrošināt studējošos ar visiem nepieciešamajiem mācību materiāliem, sniedzot maksimālas piedāvājuma iespējas profesionālo studiju darbam. 4. Veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās, saistīt iegūtās zināšanas ar reālo saimniecisko darbību.

Svarīgi:

  Pēc izglītības iegūšanas JK absolventam ir iespējas turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, uzsākt studijas vēlākā studiju posmā (ja nokārtotie studiju kursi atbilst attiecīgās augstskolas studiju programmai);

  Pabeidzot studijas absolvents saņem diplomu latviešu un angļu valodā. Absolventam ir iespējams turpināt studijas arī kādā no ārvalstu augstskolām;

  Iegūstot JK kvalitatīvas zināšanas un konkurētspējīgas prasmes, absolvents var pārliecinoši pieteikt sevi darba tirgum – atrast labi apmaksātu darbu.

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: darījumos ar nekustamo īpašumu, ekonomikas pamatos un komerctiesībās, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanā, vides aizsardzībā, nodokļu sistēmas pamatos, inženierkomunikācijās, nekustamā īpašuma apdrošināšanā, tirgzinības pamatos, lietvedībā, vadības psiholoģijā, tiesību pamatos, projektu sagatavošanā un vadīšanā, mediācijā u.c.

Studentiem ir iespēja ERASMUS programmas ietvaros doties uz ārvalstīm mācību praksē līdz pat 4 mēnešiem.

Studiju programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir vidējā izglītība.

Programmas pašnovērtējuma ziņojums (2019)

 Self-evaluation report study field "Management, Administration and Management of Real Property" 
Pašnovērtējuma ziņojums studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība"

Juridiskā koledža Bakalaura grādsMaģistra grāds Doktors

Studiju kursi

 • Ekonomikas pamati
 • Statistikas pamati un ekonomiskā matemātika
 • Grāmatvedība
 • Saskarsme un ētika
 • Lietvedība un profesionālā terminoloģija
 • Psiholoģijas pamati
 • Profesionālā terminaloģija svešvalodā
 • Nodokļu sistēmas pamati
 • Datorzinības
 • Tiesību pamati
 • Obligātie konkrētās profesijas studiju kursi
 • Būvniecības plānošana un organizēšana
 • Būvkomercadarbības praktiskie aspekti
 • Mājokļu dzīves cikls
 • Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā
 • Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana
 • Komercaprēķini namu apsaimniekošanā
 • Darījumi ar nekustamo īpašumu
 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • Energoefektivitāte un energoaudits
 • Elektrotehnika
 • Ugunsdrošība
 • Darba tiesības
 • Darba, civilā un vides aizsardzība
 • Tirgzinības pamati
 • Komerctiesības
 • Projektu vadīšana
 • Inženierkomunikācijas
 • Organizāciju vadība
 • Izvēles studiju moduļi:
 • Modulis 1. Mediācija
 • Modulis 2. Personāla vadība
 • Modulis 3. Procesuālās tiesības
 • Modulis 4. Personu datu aizsardzība
 • Modulis 5. Koučings
STUDIJU KURSU APRAKSTI