ERASMUS+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas, praktizēties ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās.

Prakses mobilitātes mērķi ir:
- sniegt iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī;
- palīdzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;
- sniegt iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
- veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
- sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Prakses periods var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem, to var apvienot ar Erasmus+ studijām, veicot praksi pirms vai pēc studijām, bet kopumā nepārsniedzot 12 mēnešus.

Pēc nominēšanas studentu praksei/studijām ir jāaizpilda trīspusējs prakses līgums, kuru paraksta prakses uzņēmums, students un koledža. Prakses uzņēmuma paraksts līgumā ir apliecinājums tam, ka studentam tiks nodrošinātas prakses iespēja. Finanšu līgumu paraksta students un koledža, to apliecina koledžas galvenais grāmatvedis. 

Studentam atgriežoties no prakses/studijām, atbilstoši noslēgtajam finanšu līgumam ir koledžā jāiesniedz dokuments, kas apliecina prakses/studiju periodu ārzemēs, studenta individuālo ziņojumu un pieredzes/ veiksmes stāstu, fotogrāfijas.

ERASMUS+ stipendija

Erasmus+ programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku ārzemju partneraugstskolās. 

Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas. 

Erasmus+ programmā tiek uzsvērts, ka tā sniedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu. 

Pieļaujamos stipendiju apjomus mobilitātei Erasmus+ programmā uz visām programmas valstīm noteikusi Eiropas Komisija.

ERASMUS+ stipendiju prakses mobilitātei drīkst saņemt arī gada laikā pēc studiju beigšanas, ja pieteikums prakses mobilitātei ir bijis iesniegts pēdējā studiju gadā (iesniedzot pieteikumu praksei, nav nepieciešams konkrēti zināt uzņēmumu vai institūciju, kurā notiks prakse)!

Studentu praksēm piemērojamā stipendiju likme:

EUR 520 mēnesī - 1.valstu grupa (Dānija, Islande, Īrija, Luksemburga, Somija, Zviedrija, Lielbritānija, Lihtenšteina, Norvēģija);

EUR 470 mēnesī - 2.valstu grupa (Austrija, Beļģija, Francija, Itālija, Malta, Vācija, Grieķija, Spānija, Kipra, Nīderlande, Portugāle);

EUR 420 mēnesī - 3.valstu grupa (Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Turcija, Maķedonija).

Papildus augstāk minētajai piemērojamajai viena mēneša stipendijas likmei piešķirams arī papildu finansējums EUR 100 apmērā par katru mobilitātes mēnesi.

ERASMUS+ praksē var doties:
- studējošie bez studiju un finansiālajiem parādiem,
- ar labām svešvalodu zināšanām un konkrēti formulētiem mērķiem prakses periodam ārvalstīs.

Prakses vieta – students var doties  praksē uz ārvalstu uzņēmumu vai organizāciju, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana lielā mērā ir studenta atbildība un uzdevums – atbalstu, papildu informāciju un palīdzību var saņemt pie Erasmus+ koordinatora.

Studenti, kas apstiprināti praksei, saņem Erasmus+ stipendiju atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajam stipendijas maksimālajam apmēram katrai no Erasmus+ programmas dalībvalstij.

Erasmus+ praksēm nominētie studenti drīkst veikt praksi jebkurā laikā pēc nominēšanas, saskaņojot ar studiju programmas prasībām un vienojoties ar Erasmus+ koordinatoru par stipendijas piešķiršanas iespēju divus mēnešus pirms plānotā prakses perioda.

Ja vēlas saņemt EUROPASS mobilitāti apstiprinošu dokumentu), tad par to iepriekš ir jāinformē ERASMUS+ koordinators.

Pirms došanās uz ārvalstīm studentiem ir jānoformē EVAK karte.

Stipendijas ERASMUS+ programmā drīkst saņemt arī tie studenti, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekš un saņēmuši Erasmus stipendiju Mūžizglītības programmā (2007.-2014.g.).

Atkārtotas mobilitātes gadījumā Erasmus+ programmā ir jāievēro sekojošie nosacījumi:

- Ja Erasmus+ mobilitāte notiek tajā pašā studiju līmenī, kurā students agrāk jau saņēmis Erasmus stipendiju, tad kopējais mobilitātes ilgums šajā studiju līmenī nevar pārsniegt 12 mēnešus (rēķinot kopā studiju un prakses mobilitāti, rēķinot kopā mobilitātes ilgumu Erasmus  un Erasmus+  ietvaros);

- Vienā studiju līmenī ir pieļaujami vairāki studiju mobilitātes un prakses mobilitātes periodi, tomēr to kopējais ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus; 

- Minimālais vienas studiju mobilitātes periods Erasmus+ programmā ir 3 mēneši, maksimālais - 12 mēneši vienā studiju līmenī.

OLS (Online Linguistic Suport)
Studentiem obligāti jāveic savu valodas prasmju izvērtējums Tiešsaistes valodas atbalsta (Online Linguistic Suport (OLS) vietnē.

Tiem, kuri vēlēsies uzlabot savas valodas prasmes, tiek piedāvāta iespēja mācīties valodas tiešsaistes apguves kursos. Kursu ietvaros pieejami dažādi vārdu krājuma papildināšanas, lasīšanas, sapratnes, gramatikas, izrunas uzdevumi, mācību stundas tiešsaistē ar pasniedzējiem, forumi, kā arī padomi no iepriekšējiem Erasmus+ dalībniekiem.Tiešsaistes valodas atbalsts šobrīd pieejams angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu un holandiešu valodās.