Licencēta: 25.03.2020., licences Nr.041012 – 1 , Studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība’ akreditēts līdz 2021.gada 30.jūnijam

Esam pārliecināti, ka jūsu ikdienas rūpes nereti vairo datorsistēmu darbības dažādie apdraudējumi un ne mazākā mērā – personas datu aizsardzības normatīvu līkloči. Ar šiem jautājumiem bieži vien tikt galā var tikai speciālisti, kuru vēl biežāk – vienkārši tuvumā nav.

Lai šīs problēmas palīdzētu risināt, Juridiskajā koledžā Rīgā pirmo reizi Latvijā tiek atvērta jauna studiju programma „Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”. Šīs programmas priekšrocība ir tā, ka tajā uzņemsim studēt gribētājus ar vidējo vai augstāko izglītību, bet bez priekšzināšanām datorzinībās un personas datu aizsardzībā.

Studijas notiks Rīgā vakaros no 18.00 trīs reizes nedēļā (vakara nodaļa) vai arī pēc reflektantu izvēles – sestdienās no 9.00-15.00 (neklātienes nodaļa). Pēc studijām divu gadu garumā absolventi iegūs drošības speciālista kvalifikāciju, kā arī pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

 

Drošības speciālists (profesijas kods - 5419 01)

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt drošības speciālista profesiju un sagatavot profesionālajai darbībai kiberdrošības vadības un personas datu aizsardzības jomā. Studiju programmas mērķis saskan ar Juridiskās koledžas misiju - divu gadu laikā sagatavot teorētiski zinošus un praktiski varošus speciālistus privātajam un valsts sektoram, akcentējot Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts specifiku.
Studiju programmas saturā integrētas gan tiesību, vadības, IT, kiberdrošības pārvaldības un personas datu aizsardzības kompetences, kuras nepieciešamas drošības speciālistam kiberdrošības pārvaldībā un personas datu aizsardzībā.


Studiju programmas uzdevumi:
1. Sniegt zināšanas, veidot un attīstīt profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju, iemaņu un attieksmju kopumu atbilstoši drošības speciālista profesionālajai kvalifikācijai kiberdrošībā un personas datu aizsardzībā.
2. Nodrošināt tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas ļautu absolventiem pēc programmas apgūšanas veiksmīgi integrēties darba tirgū, spētu uzņemties un veikt profesijai noteiktos pienākumus kiberdrošībā un personu datu aizsardzībā.
3. Nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, iesaistot studiju darbā vieslektorus, nozares speciālistus, kuri varētu dalīties savā praktiskajā pieredzē.
4. Veidot studiju procesu tā, lai veicinātu studentu pašizglītību un iesaistīšanos profesionālās tālākizglītības procesos un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanā.

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, absolventam tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija drošības speciālists (profesijas kods – 5419 01). Drošības speciālists kiberdrošībā un personas datu aizsardzībā darbojas vidē, kurā tehnoloģijas mainās ļoti strauji, nepārtraukti tiek radīti jauni rīki un jauni draudi. Drošības speciālists ir gatavs pielietots praksē savas zināšanas, profesionālās kompetences un gatavs visā profesionālās karjeras laikā attīstīt savas prasmes, apmācīt kolēģus, klientus, partnerus u.c.
Kiberdrošības un personas datu aizsardzības studiju programmas galvenie plānotie rezultāti attiecībā uz absolventiem ir: sagatavoti augsti kvalificēti drošības speciālisti, kas savas profesionālās darbības ietvaros ir kompetenti īstenot uzņēmuma/iestādes informācijas drošības politiku, piedāvāt un ieviest nepieciešamās drošības kontroles, konsultēt, atbalstīt un informēt, lai garantētu drošu informāciju tehnoloģiju darbību, veikt tiešas darbības, lai padarītu drošu visu vai daļu no tīkla vai IKT sistēmām.
Pabeidzot Kiberdrošības un personas datu aizsardzības studiju programmu absolventi iegūstot 4. profesionālo kvalifikāciju, būs ieguvuši sekojošas kompetences, kuras nepieciešamas drošības speciālistam :
- strādāt patstāvīgi un grupā, spēj vadīt kolektīvu;
- izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes plānošanā, organizēt un koordinēt ar uzņēmuma drošību saistītos procesus noteikto uzdevumu precīzai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei;
- veikt drošības auditu, noformēt pārskatus un ieteikumus;
- sastādīt vispārīgās instrukcijas un nolikumus, organizēt drošības pasākumus;;
- analizēt pastāvošos riskus, izstrādāt aizsardzības mehānismu, rīcības plānu krīzes situācijām;
- kārtot lietvedību un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem par lietvedību un dokumentu izstrādāšanu;
- atrast, apkopot un klasificēt informāciju;
- pārzinās nozares literatūru, spēkā esošos normatīvos aktus un nozares standartus, tehnisko dokumentāciju;
- pieņemt lēmumus un rīkoties krīzes situācijā, uzņemties atbildību.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Self-evaluation report study field "Management, Administration and Management of Real Property"
Pašnovērtējuma ziņojums studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība"

 

Studiju kursi

 • Tiesību zinības
 • Saskarsmes psiholoģija un profesionālā ētika
 • Dokumentu pārvaldība un profesionālā terminoloģija
 • Profesionālā terminoloģija svešvaloda (angļu, krievu)
 • Civilā aizsardzība, darba un vides aizsardzība
 • Uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana
 • Projektu vadība
 • Organizāciju vadība
 • Personālvadība
 • Personas datu aizsardzība
 • Globālā kiberdrošība
 • Ievads datorzinātnē
 • Programmēšanas pamati
 • Drošības teorija
 • Standarti un normatīvais regulējums
 • Informācijas drošība
 • Uzbrukuma rīki un metodes
 • Aizsardzības rīki un metodes
 • Datorkriminālistikas pamati
 • Atvērto avotu datu analīze
 • WEB programmēšana
 • Krimināltiesības
 • Mediācija
 • Koučings
 • Latviešu valoda (ārvalstu studējošajiem, jāizvēlas obligāti)
STUDIJU KURSU APRAKSTI