Eiropas Sociālā fonda projekta 8.2.3.0/18/A/006 „SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas "Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana" ietvaros Juridiskā koledža strādāja pie Juridiskās koledžas izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas modeļa izstrādes un ieviešanas. 2020.gada decembrī tika veikts ieviestā izcilības standarta starptautiski salīdzinošs izvērtējums, atbilstoši Investors in Excellence starptautiskajam standartam.

2020. gada 21.decembrī Juridiskā koledža saņēma “Investors in Excellence” (Investori izcilībā) starptautisko kvalitātes vadības sertifikātu.

“Investors in Excellence”   standarts ir starptautisks izcilības standarts, kurš aptver būtiskākās organizācijas vadības jomas: stratēģisko vadību, personāla vadību, kvalitātes vadību, procesu vadību, resursu vadību, komunikācijas vadību un rezultātu vadību.

"Investors in Excellence standarts apvieno labāko pieeju izcilībai, ļaujot organizācijām sasniegt izcilību jomās, kas ir vissvarīgākās organizācijai, tās, klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm. Iekļaujot visas darbības jomas, "Investors in Excellence” ietvars palīdz pilnveidot sasniegumus, izmantojot efektīvu līderību, resursu vadību un pakalpojumu sniegšanu. Standartu izmanto organizācijas, nodaļas un komandas gan Latvijā, gan Lielbritānijā, gan visā pasaulē, lai noteiktu to, kas ir svarīgākais, un veicinātu nepārtrauktu pilnveidošanos.

 

Publicēšanas datums 31.12.2020.

 

 

Projektā 8.2.3.0/18/A/006  turpinās administratīvā personāla mācības. Nupat noslēdzies apmācību kurss personāla vadībā 16 akadēmisko stundu apjomā, vēl tiek turpinātas mācības finanšu vadības jomā. Finanšu vadības mācību ietvaros koledžas administratīvais personāls piedalījās Swedbankas Finanšu inkubatora finanšu izspēlē. Projekta ietvaros tiek veikts liels darbs pie koledžas e-pārvaldības sistēmas izstrādes. Sadarbībā ar IK “RATE” tiek radīta jauna e-platforma, kura sevī ietver gan sistēmas vizuālo izskatu, gan studentu datu sistēmu, e-studiju funkcionālo sistēmu, personāldaļas funkcionālo sistēmu, bibliotēkas, t.sk. arī e-bibliotēkas sistēmu, grāmatvedības funkcionālo sistēmu, nodarbību sarakstus, statistikas funkcionalitāti un uzskaiti u.c. Sadarbojoties ar Latvijas – Lielbritānijas kopuzņēmumu SIA “Zygon Baltic Consulting” ir paveikts liels darbs pie izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrādes. Tuvākajā laikā tiek plānots “Investors in Excellence” kvalitātes (Lielbritānija) audits.

Ievietots: 30.11.2020.

Eiropas Sociālā fonda projekta ietveros koledžās vadošais personāls piedalījās 16 akadēmisko stundu mācībās “Personāla vadība”. Mācību ietvaros tika izskatītas aktuālas tēmas:   Personāla vadības procesi un sistēma, Svarīgākie darbinieku attīstības un motivācijas instrumenti, Kompetenču modelis, Atalgojuma sistēma, Cilvēkresursu optimizēšana, Cilvēkresursu optimizēšana, Korporatīvā kultūra un iekšējā komunikācija u.c.

Ievietots: 29.07.2020.

 

Iepriekšējā gadā tika sākta veidota Juridiskās koledžas informācijas sistēma, saīsinājumā “JKIS”. Sistēma tiek veidota projekta

“Juridiskās koledžas e – informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana/uzturēšana. Studiju pārvaldības sistēmas lietotāju apmācība/instruktāža. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/006 “SIA Juridiskā koledža izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana”). Līguma Nr. 823/11.”

ietvaros.

Sistēmas izstrāde ir sadalīta 8 moduļos:

- Sistēmas vizuāla puses izstrāde un tā realizēšana visos moduļos;

- Studentu sistēma funkcionalitātes izstrāde;

- E-studiju moduļa funkcionalitātes izstrāde;

- Personāldaļas moduļa funkcionalitātes izstrāde;

- Bibliotēkas moduļa funkcionalitātes izstrāde;

- Grāmatvedības moduļa funkcionalitātes izstrāde;

- Lekciju saraksta moduļa funkcionalitātes izstrāde;

- Statistikas moduļa funkcionalitātes izstrāde.

Plašākai sabiedrībai JKIS sistēma būs pieejama 2020. gada oktobra mēnesī. Ir paredzēts, ka sistēma atbilst visiem mūsdienu standartiem. JKIS sistēmā būs iekļauts adaptīvs dizains, aizsardzība pret OWASP ievainojamībām, automatizācijas procesi, u.c.

 


Ievietošanas datums: 25.02.2020.

sam821

Decembrī Juridiskās koledžas personāls apmeklēja mācībās “Risku vadība. Izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana Juridiskajā koledžā. Līderība” (24 akadēmiskās stundas). Trīs dienu ilgajās mācībās tika analizēti risku vadības procesi koledžā, kā arī veikti praktiski uzdevumi izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrādē un ieviešanā koledžā, piemēram, veicot Juridiskās koledžas attīstības stratēģijas analīzi, nosakot darbības vērtības un kritērijus, veicot studiju virzienu iekšējo un ārējo faktoru analīzi (SVID analīze) stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu apzināšanu.

Ievietošanas datums: 25.02.2020.

SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas "Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana" pilnveide ietvaros koledža ir veikusi Juridiskā koledžas funkcionālo un pārvaldības sistēmas auditu, koledžas e-pārvaldības sistēmas auditu un ir izstrādāts pārvaldības sistēmas risinājuma modelis, notiek darbs pie jaunas koledžas e – informācijas sistēmas izstrādes.

Projekta ietvaros koledžas personālam ir iespēja pilnveidot savas profesionālās kompetences, piedaloties dažādās mācībās, 2019.gada 13. un 20.novembrī „Risku vadība” (16 ak.st.). Mācību kursa ietvaros uzmanība tika pievērsta r isku vadības vietai organizācijas vadības sistēmā, ieguvumiem, pielietojot risku vadību, risku vadības procesiem un pielietojamām metodikām, risku identificēšanai, analīzei, vērtēšanai, kā arī komunikācijai un stresa vadībai u.c jautājumiem.

jkr

Ievietošanas datums: 25.11.2019.

 

    Jūlijā Juridiskās koledžas darbinieki ES Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 ietvaros divu dienu ilgās mācībās pilnveidoja prasmes darbam ar klientiem (16 akadēmisko stundu apjomā). Mācību laikā tika aplūkotas tādas tēmas, kā uzņēmuma iekšējās struktūras ietekme uz klientiem un skaidrā komunikācija (Clear Leadership). Teorijas daļa:Vad ītājs un darbinieki, uzņēmums un klienti, kā tas ir savstarpēji saistīts. Sistēmiskais skat ījums uz klientiem un savu ietekmes zonu uz viņiem. Ko nozīm ēskaidra komunikācija un kāda tai ir nozī me (darbinieks- darbinieks, vadītājs-darbinieks, darbinieks– klients).Metodes“Clear Leadership”pamatprincipi –fakti, emocijas, pieņēmumi, mērķ i. Bet praktiskajādaļāmāc ību dalībnieki veica sistēmdinamikas uzdevumu - par klienta profilu, par komandas saist ību ar klientiem.Klausīšanās prasmju att īstīšana, jaunas metodes apgūšana  darbam kolekt īvāun ar klientiem.
Mācību m ērķis bija radīt izpratni par komandas darbu un klienta profilu, komandas ietekmi uz klientu, jaunas metodes apg ūšana par komunikāciju darbam kolektīvā un ar klientu.

SAM MACIBAS

Informācija ievietota: 20.08.2019.

 

 

 

SAM BALANC

Jūnijā Juridiskās koledžas darbinieku dienas kartībā tika iekļauts mācību kurss “Balanced Score Card metodes izmantošana stratēģijas izstrādē un mērījumu sistēmas ieviešanā” 16 akadēmisko stundu apjomā. Visi kopā kā ar teorētiskām, tā arī praktiskām metodēm meklējām panākumu gūšanas ceļu, precizējām mācību iestādes attīstības plānu, izvērtējot tās darbības stiprās un vājās puses, skaidri nodefinējām koledžas misiju, mērķi un priekšrocības.

Informācija ievietota: 15.08.2019.

28. maijā noslēdzās koledžas personāla apmācības mācību kursā “LEAN metodes izmantošana izmaksu salīdzināšanā un resursu taupīšanā” (16 akadēmisko stundu apjomā). Nākošās nodarbības kursā  “Balanced Score Card metodes izmantošana stratēģijas izstrādē un mērījumu sistēmas ieviešanā” ir ieplānotas jūnijā. Savukārt jūlijā uzsākam vēl citu mācību kursu “Izcilības standarta prasību skaidrojums”.

Informācija ievietota: 30.05.2019.

 

Juridiskā koledža turpina Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.2.3.0/18/A/006 “SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana” īstenošanu. Projekta mērķis – izstrādāt un izvērtēt izcilības pārvaldības standartam atbilstošu pārvaldības sistēmas modeli, izstrādāt un ieviest integrētus e-risinājumus pārvaldības sistēmai, finansēm un grāmatvedībai, e-koplietošanai, e-mācībām un digitalizācijai, personāla vadībai, studentu servisam un pašnovērtējumam, kā arī paaugstināt vadības personāla kompetences un prasmes līdz līmenim, lai personāls varētu neatkarīgi un ilgtspējīgi nodrošināt izcilībā balstītu pārvaldības sistēmu un, pielietojot pārvaldības sistēmā ieviestos izcilības principus, e-risinājumus, organizācijas pārvaldības struktūru un procesus, pilnveidot studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitāti atbilstoši galveno ieinteresēto pušu vajadzībām, ievērojot darba tirgus attīstības prognozes.


Projekta ietvaros ir uzsākts darbs pie Juridiskās koledžas funkcionālā un pārvaldības sistēmas audita un izcilības standartam atbilstošas pārvaldības sistēmas izstrādes, tās ieviešanas, kā arī koledžas e-pārvaldības sistēmas audita un pārvaldības sistēmas risinājuma moduļa izstrādes. Turpinās Juridiskās koledžas e-koplietošanas platformas ar citām koledžām moduļa izstrāde, darbs pie finanšu un grāmatvedības e-risinājumu/uzskaites ieviešanas prasību analīzes un audita. Pamatojoties uz Nodomu protokolu par sadarbību vienota plaģiātu izskaušanas tīkla veidošanā starp Latvijas augstskolām, Juridiskā koledža ir iekļāvusies Latvijas augstskolu un koledžu Vienotajā datorizētā plaģiātisma kontroles sistēmā (VDPKS). Šobrīd notiek koledžas personāla apmācības mācību kursā “LEAN metodes izmantošana izmaksu salīdzināšanā un resursu taupīšanā” (16 akadēmisko stundu apjomā). Mācību kurss “Balanced Score Card metodes izmantošana stratēģijas izstrādē un mērījumu sistēmas ieviešanā” (16 ak. st.). tiks uzsākts jūnijā. Savukārt jūlijā uzsākam mācību kursu “Izcilības standarta prasību skaidrojums” (16 ak. st.). Projektu Nr.8.2.3.0/18/A/006 ir plānots realizēt no 2018. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Informācija ievietota: 27.05.2019.