ERASMUS+ programma ar mācību mobilitātes iespējām atbalsta un veicina  augstākās izglītības iestāžu personāla starptautisko mobilitāti:

- Docēšanu, kad augstākās izglītības mācību iestāžu docētāji un tās vieslektori no uzņēmumiem dodas uz kādu no sadarbības augstskolām ārzemēs;

- Personāla apmācības, kad tiek realizēta augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālā pilnveide, nodrošinot dalību mācībās, darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā.

Mācību mobilitātes mērķi ir:
- dot iespēju augstākās izglītības iestāžu personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā;
- iedrošināt augstākās izglītības iestādes paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu;
-ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt labumu no zināšanām un pieredzes, ko sniedz citu Eiropas valstu augstskolu akadēmiskais personāls un ārvalstu vieslektori no uzņēmumiem;
- veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm;
- radīt saikni starp augstskolām un uzņēmumiem;
- palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
- motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties mobilitātes periodam.

Finansējums.
Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas augstskolas.

Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Mobilitātes periods:

Minimālais ilgums 2 dienas 
(neieskaitot ceļošanas dienas);

Maksimālais ilgums - 2 mēneši 
(neieskaitot ceļošanas dienas).

Docēšanas aktivitātes laikā īstenojamas vismaz 8 lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā).

Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm.

Šobrīd programmā piedalās 34 valstis:

- 28 Eiropas savienības dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija);

- Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un Šveice, kas programmā piedalās kā partnervalsts);

- ES kandidātvalstis (Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika)

Finansējumu piešķir:
- uzturēšanās izdevumiem;
- ceļa izdevumiem;
- administratīvajiem izdevumiem.

Eiropas Komisija ir noteikusi finansējuma aprēķināšanas principus programmas vadlīnijās

 

ERASMUS+ personāla mobilitāte:

Lietuva (personāls)

Lietuva (docētāji)