Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros notiek Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana, šogad akadēmiskajā darbā tika iesaistīti divi doktoranti: Eiropas tiesību jomā, kā arī nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā. Viena no doktorantēm turpina darbu koledžā arī pēc projekta beigām. Projekta ietvaros koledžas akadēmiskajam personālam ir iespēja stažēties pie kāda no komersantiem, papildināt savas kompetences, prasmes un zināšanas. Stažēšanās ilgums ir noteikts 200 stundu apjomā. Pašlaik stažēšanās iespēju jau izmantojuši septiņi koledžas docētāji, par stažēšanās vietām izvēloties: IK “RATE”, SIA “AB InfoService”, SIA “Ārstu prakse Mazcenas 21”, SIA “Paul Mason Properties”, SIA “Trelleborg Wheel System Liepaja” Liepājas SEZ SIA, SIA “Abrams Business Services” un SIA “A CELTNE”.

Ievietošanas datums 30.11.2020.

Juridiskās koledžas lektore Una Kasparaviča projekta ietvaros no 05.05.2020. līdz 30.06.2020. stažējās uzņēmumā "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" LSEZ SIA

 

Stažēšanās laikā galvenie veiktie uzdevumi:

1. Iepazīšanās ar Uzņēmumā un Trelleborg Grupā esošo personas datu aizsardzības politiku un vadlīnijām,
2. Veikts pilns Uzņēmumā notiekošo personas datu apstrādes aktivitāšu audits, dokumentu analīze un to atbilstības Trelleborg Grupas prasībām noteikšana,
3. Personas datu anketas pārstrādāšana un personas datu izmaiņu deklarēšanas anketas ieviešana,
4. Darbinieku piekrišanas saraksta izveide,
5. OnePoint aplikācijā veikta procesu definēšana, procesu ietvaros apstrādāto datu noteikšana, novērtēšana, risku identificēšana un risku samazināšanas plāna izstrāde.

Stažēšanās laikā gūto kompetenču integrēšana mācību saturā

Ņemot vērā to, ka mācību saturs ir par personāla vadību, tad praktizēšanās laikā gūto pieredzi un zināšanas tiešā veidā varēs integrēt mācību saturā. Mācību saturu ir plānots pārstrādāt un katrai personāla vadības funkcijai pievienot apakštēmu par to, kā personas datu aizsardzības prasības ietekmē personālas vadības funkcijas realizēšanu, kādi papildus pasākumi ir jāpiemēro. Praktizēšanās laikā iegūtie vai izstrādātie dokumenti (vai izgriezumi no tiem) tiks pievienoti mācību saturam kā praktiski piemēri, kā personāla vadības funkciju var nemainīgi efektīvi realizēt, vienlaicīgi ievērojot personas datu drošības nosacījumus.

Iepazītā personas datu drošības vadības aplikācija OnePoint tiks izmantots ne tikai kā piemērs attiecībā uz personas datu aizsardzību, bet kā vēl viens piemērs, kā automatizācija palīdz personāla vadībā.

trell

Informācija ievietota: 03.07.2020.

 

 

Lai motivētu jaunos doktorantus aizstāvēt savus promocijas darbus, projekts dod iespēju diviem doktorantiem, katram uz divpadsmit mēnešiem, strādāt koledžā kā ievēlētam akadēmiskam personālam un paralēli strādāt pie sava promocijas darba. Koledžā darbu 2019.gada novembrī ir uzsākusi viena doktorante no Latvijas Universitātes un otra 2019.gada 1.septembrī no Rīgas Tehniskās Universitātes.Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008

 

Ievietošanas datums: 30.04.2020.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 „SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” ietvaros stažēšanās tiek izieta SIA Ārstu praksē ”Mazcena 21”. Stažēšanās ietvaros notiek SIA Ārstu prakse ”Mazcena 21”, kopā 200 stundas. Stažēšanās ietvaros tiek veikti visdažādākās grāmatvedības un finanšu uzskaites darbības, tai skaitā, datu sagatavošana Vidavista formātā, eksportēšanai uz grāmatvedības programmu “Zalktis”, datu failu importēšana no SEB bankas uz grāmatvedības programmu “Zalktis”, nekontēto bankas darījumu apstrāde, grāmatojumu ievadīšana nekontētajiem bankas darījumiem, statistikas pārskata” Par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs “ sagatavošana par 2019.gadam, elektroniska pārskata iesniegšana Nacionālajā veselības Dienestā u.c.

tn IMG 20200424 093249

 

tn IMG 20200424 093530

 

Ievietošanas datums: 29.04.2020.

No 1.decembra līdz 31.maijam kā Juridiskās koledžas lektors stažējos IKEA Latvia (SIA “Paul Mason Properties”) uzņēmumā. Prakse notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 „SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” ietvaros. Projekta ietvaros stažēšanās pie komersanta – 200 stundas.

Stažēšanās gaitā tiek padziļināti pētīta personas datu aizsardzība, analizējot Latvijas un starptautiskās tiesību normas, uzņēmumu praksi, uzņēmumā apstrādājamo datu apjomu, tiesiskumu, pielietojamību, akcentējot personas datu aizsardzību visa uzņēmuma ietvaros (darbinieku dati, klientu dati, sadarbības partneru dati u.tml.).

Paralēli prakses gaitai, tiek veikta arī IKEA darbinieku apmācība par personas datu aizsardzību, izglītojot par personas datu aizsardzības tiesiskumu, svarīgumu un sekām.

 image003

 Ievietošanas datums: 01.03.2020.

 

Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008 ir saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu. Projekts paredz akadēmiskajā darbā iesaistīt divus ārvalstu lektorus, katru uz sešiem mēnešiem. Laika periodā no 2019.gada marta līdz augustam koledžā pastāvīgā darbā bija pieņemta lektore Aliona Siniciene no Lietuvas, ar kuru sadarbība turpinās joprojām. Aliona Siniciene pamatā praktizējās Personas datu aizsardzībā.

Ievietošanas datums: 25.02.2020.

 „SIA Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā”;

ir saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana. Kompetenču un prasmju paaugstināšana ir saistīta ar akadēmiskā personāla stažēšanos pie komersanta, kā rezultātā akadēmiskais personāls pilnveido savas prasmes un kompetences un veic papildinājumus savu studiju kursu studiju saturā. Uz doto brīdi stažēšanos pie komersanta ir izmantojis viens koledžas akadēmiskā personāla pārstāvis. Projekts paredz akadēmiskajā darbā iesaistīt divus ārvalstu lektorus, katru uz sešiem mēnešiem. Laika periodā no 2019.gada marta līdz augustam koledžā pastāvīgā darbā bija pieņemta lektore no Lietuvas, ar kuru sadarbība turpinās joprojām. Plānots, ka 2020.gada vasarā darbu koledžā uzsāks lektors no Nevšehira universitātes Turcijā. Lai motivētu jaunos doktorantus aizstāvēt savus promocijas darbus, projekts dod iespēju diviem doktorantiem, katram uz divpadsmit mēnešiem, strādāt koledžā kā ievēlētam akadēmiskam personālam un paralēli strādāt pie sava promocijas darba. Koledžā darbu, 2019.gada 1.septembrī ir uzsākusi viena doktorante no Latvijas Universitātes un otra, 2019.gada 1.novembrī no Rīgas Tehniskās Universitātes.  

 

Ievietošanas datums: 25.11.2019.

 samprojekti

Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 “SIA “Juridiskā koledža” akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” īstenošana Juridiskajā koledžā notiek jau no pagājušā gada novembra. Koledža studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” stratēģiskās specializācijas ietvaros īsteno pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, t.i., īsā cikla augstāko izglītību. Viedās specializācijas joma – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projekta mērķis ir akadēmiskā personāla atjaunotne, kompetence, internacionalizācijas, eksporta un starptautiskās konkurētspējas veicināšana minētajā studiju virzienā. Tiek plānots uzlabot informāciju tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības un datorzinātnes nozares akadēmiskā personāla kvalifikāciju, kompetences, modernizēt un internacionalizēt arī pašu studiju virzienu. Šobrīd Juridiskajā koledžā ar lekciju kursu par personas datu aizsardzību Eiropas Savienībā darbu uzsākusi lektore no Lietuvas Aliona Siniciene, tuvākajā laikā viņai piebiedrosies arī turku kolēģis no Nevšehīras Universitātes.

Projekta ietvaros ir paredzēta akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta. Šim pasākumam atvēlētais laiks – 200 stundas. Jau jūnijā stažēties dosies pirmie koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji.

Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/008 realizējam no 2018. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Informācija pievienota 27.05.2019.