Kas tam nepieciešams?

PLĀNS
Uzsākt un pabeigt studijas. Iegūt vērtīgas zināšanas.
STUDIJU VIETA
Visur, kur jums ir ērtāk! Dīvāns, kafejnīca, vilciens, pludmale, darba vieta.
DATORS/INTERNETA PIESLĒGUMS
Pats par sevi saprotams – uzticams dators un drošs interneta pieslēgums.
SAZIŅA AR DOCĒTĀJU
Viņi ir tie, kas jums palīdzēs, sniegs zināšanas, novērtēs jūsu darbu.
NEDĒĻAS STUDIJU GRAFIKS
Neieplānojiet visu laiku veltīt tikai studijām. Varbūt sākumā ne vairāk kā divas dienas.
KOMUNIKĀCIJA AR STUDIJU BIEDRIEM
Tas bagātinās un atvieglos studiju procesu. Kopīgs boulinga turnīrs.
CIEMOŠANĀS KOLEDŽĀ
Vienmēr laipni gaidīti!

E – STUDIJAS:

- mūsdienīgs un ērts studiju apguves veids, kad students pats pilnībā pārvalda mācīšanās procesu.

- noder tiem, kuru darba režīms ir noteikts vai, gluži otrādi, ļoti mobils un saistīts ar biežiem komandējumiem un izbraukumiem, kā arī tiem, kuriem vienmēr nav iespējams saskaņot darba laiku, lai mācības apmeklētu klātienē.

- ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās vai dzīvesvietas, jebkurā laikā, jebkurā vietā uz zemeslodes, kur būs dators ar interneta pieslēgumu.


Juridiskā koledža E- studijas piedāvā studiju programmās:

- Tiesību zinātnes

- Cilvēku resursu vadība

- Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana


 
 

IEVADLEKCIJA/IEVADINFORMĀCIJA

Reģistrējoties studijām un noslēdzot līgumu par izglītības iegūšanu, students saņem piekļuves kodu koledžas studiju bāzei un informāciju par pirmo mācību dienu, parasti tā ir septembra pēdējā sestdiena (rudens uzņemšanai) un februāra pirmā sestdiena (ziemas uzņemšanai). Pirmajā mācību dienā (klātienē vai tiešsaistē) studējošie tiek iepazīstināti ar studiju gaitu, tai skaitā studiju saturu – studiju kursiem, pārbaudījumu kārtošanu, bibliotēkas un citu resursu izmantošanu, par mācību ekskursijām un vieslekcijām, nodrošināti ar kontaktinformāciju. Pirmajā mācību dienā students saņem studenta apliecību un bibliotēkas lasītāja karti, paroli (pieejai e-studiju Moodle videi un studenta profilam Juridiskās koledžas mājas lapā). E – studijas tiek nodrošinātas Moodle studiju vidē. Pirmajā mācību dienā tiek sniegta detalizēta informācija (klātienē vai tiešsaistē) kā strādāt Moodle vidē. Lai būtu vieglāk orientēties darbam Moodle vidē studenti tiek nodrošināti ar aktuālo informāciju tāmācības studentiem gan rakstveidā, gan video pamācības veidā


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA TĀLMĀCĪBAS STUDENTIEM

E – studiju koordinatore visiem studentiem nosūta aktuālo informāciju uz viņu norātīto e -pasta adresi.

E -studiju (tālmācības) NOLIKUMS


STUDIJU KURSI

Katra studenta izvēlētā studiju programma un atbilstošie studiju plāni nosaka studiju gadā apgūstamos studiju kursus un iegūstamos kredītpunktus. Studiju programmas ir sadalītas studiju moduļos, t.i., vienā modulī ne vairāk kā 3 – 5 studiju kursi ( 12 – 16 kredītpunkti/18 – 24 ECTS).

Studiju gada sadalījums studiju perioda moduļos: oktobris – janvāris, februāris – aprīlis, maijs – jūlijs, augusts – oktobris. Vienu reizi katra moduļa ietvaros tiek organizētas klātienes un/vai tiešsaistes nodarbības, konsultācijas.

Tiesību zinātne - Cilvēku resursu vadība - Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana

STUDIJAS (mācību materiāli, videolekcijas, tiešsaistes lekcijas)

Katrā studiju kursā students saņem studiju kursa aprakstošo materiālu, kurš atspoguļo studiju kursa apguves pamatnosacījumus. Katra studiju kursa apraksts sastāv no divām daļām – pirmā daļa ietver: studiju kursa mērķi un uzdevumus, studiju kursa tematisko plānu, studiju kursa organizāciju, nepieciešamos materiālus, studiju metodiku, studenta pašvērtējumu, pārbaudījuma kārtošanas nosacījumus, docētāja uzrunu; otrā daļa ietver: studiju kursa saturu, sadalītu pa tematiem, ieteicamo literatūru, uzdevumus un kontroljautājumus. Studiju kursa materiāla noslēgumā tiek doti pārbaudījuma kontroljautājumi un referātu ieteicamās tēmas (ja studiju kursa ietvaros ir jāraksta referāts). Katra studiju kursa beigās students kārto elektroniski pārbaudījumu – eksāmenu vai ieskaiti.

Studentam studiju kursa apguvei pieejams:

- VIDEOLEKCIJAS
- TIEŠSAISTES LEKCIJAS
- DOCĒTĀJA IZSTRĀDĀTS MĀCĪBU MATERIĀLS

E – studiju informācijas aprites kārtība
KONSULTĀCIJAS

Atbalsts studentiem tiek sniegts gan studiju procesā, gan ārpus studiju procesa- klātienes konsultācijās, telefoniski, vai e-konsultāciju veidā. Atbalsta sniedzēji - docētāji, e – studiju koordinators, administratīvie darbinieki. Klātienes konsultāciju laiki tiek publicēti koledžas mājas lapā sadaļā ”Studentiem – Nodarbību laiki - Konsultācijas”. Sazināšanās ar docētāju, ar e-vides starpniecību, nozīmē studiju kursa aprakstā norādīto prasību izpildi, t.i. mājas darbu, kontroldarbu izpildīšana un nosūtīšana docētājam izvērtēšanai, uzrakstīto referātu un eseju nosūtīšana docētājam izvērtēšanai, eksāmenu vai ieskaišu darbu nosūtīšana docētājam, konsultāciju saņemšana par neskaidrajiem jautājumiem u.c.


tn Madara Ozere
E – studiju koordinatore Madara Ozere,
e-pasta adrese: e – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studiju nodaļas vadītāja Rūta Lūce,
e – pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MĀCĪBU LĪDZEKĻI/BIBLIOTĒKAS RESURSI

Uzsākot studijas, katrs students saņem informatīvo materiālu, kurā tiek atspoguļota informācija par e-studiju gaitu: e-studiju koordinatora kontaktinformācija; informācijas aprites kārtība; studiju programma un tā izpildes gaita un laiks, pieeju studiju materiāliem. Students saņem studenta apliecību un bibliotēkas lasītāja karti, paroli (pieejai e-studiju Moodle videi un studenta profilam Juridiskās koledžas mājas lapā). Juridiskās koledžas (JK) bibliotēka ir mācību iestādes struktūrvienība, tās mērķauditorija - koledžas studenti, docētāji, darbinieki. Bibliotēkas fonds izvietots un lietotāju apkalpošana tiek nodrošināta gan koledžas telpās Rīgā, gan arī tās filiālēs Liepājā, Ventspilī, Valmierā un Gulbenē. JK bibliotēka ir akreditēta likumā noteiktajā kārtībā, tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēkas pamatuzdevums ir Juridiskās koledžas studiju procesa un zinātniskā darba nodrošināšana ar jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, ar aktuālu uzņēmējdarbības un sabiedriski – politisko informāciju, kā arī nozarei atbilstošo datu bāzu izmantošanu. Juridiskās koledžas bibliotēkai ir abonementa nodaļa, kurā studenti var saņemt literatūru darbam mājās un lasītava. Studentiem ir datorizētas darba vietas lasītavā, te var izmantot gan savu, gan koledžas rīcībā esošo datortehniku, ir bezmaksas pieeja datu bāzēm, periodiskie izdevumi. Studentu un docētāju vajadzībām koledžas bibliotēka abonē 18 dažādu nozaru periodiskos izdevumus: „Jurista vārds”, „Kapitāls”, „Bilance”, Bilances Juridiskie Padomi”, ”Forbes”, „Ifinanses” u.c., kā arī „Dienas Biznesa” abonentizdevumus („Grāmatvedības rokasgrāmata”, „Nekustamais īpašums”, „Darba likuma komentāri”, “Personāla vadības rokasgrāmata”, “Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata”) un SIA „Biznesa rokasgrāmata” digitālās rokasgrāmatas. Koledžas studentiem mācību procesā ir pieejams juridiskās informācijas resurss Juridica, piedāvājam izmantot arī Lursoft Studenta komplektu kvalifikācijas darbu izstrādes periodā. Studiju procesa nodrošinājumam izmantojam Latvijas Vēstneša portāla arhīvu, informācijas resursus Nozare.lv, Letonika.lv, Leta.lv, uz izmēģinājuma periodu ļaujam studējošajiem ieskatīties arī Kultūras informācijas sistēmu centra piedāvātajās ārvalstu pilnteksta datu bāzēs: RUBRIKON (enciklopēdiskā vārdnīca), CAMBRIDGE (žurnālu pilnteksta datu bāze juridiskajās zinātnēs), EBSCO datu bāzes pakete Academic Search Complete (pilnteksta dati humanitārajās un sociālajās zinātnēs), EMERALD (biznesa vadības informācija), Journal of the Royal Society Interface (pilnteksta zinātnisko rakstu datu bāze). Informācijas nolūkos koledžas mājas lapā ir izveidotas pieejas pasaules lielākajai zinātnisko datu bāzei ScienceDirect (grāmatas un pilnteksta žurnālu raksti) un universālajam zinātnisko publikāciju avotam Springer Link, EDX studiju kursu materiāliem un citām datu bāzēm.


Studentiem katra studējošā profilā ir pieejami JK elektoniskie mācību līdzekļi/grāmatas.


PĀRBAUDĪJUMI

Pārbaudījumi Juridiskajā koledžā ir divu veidu: eksāmens vai ieskaite. Eksāmena un ieskaišu mērķis – objektīvs studentu zināšanu novērtējums konkrētā studiju kursā. Visus tekošos pārbaudījumus students kārto elektroniski, atbilstoši katra studiju kursa izvirzītajām prasībām (tests, situāciju analīze, atbildes uz jautājumiem, dokumentu sastādīšana u.c.) Uzsākot studijas, students saņem arī norādes, kādos konkrētos termiņos ir attiecīgais studiju kurss, moduļa ietvaros, jānokārto. Docētājam septiņu dienu laikā no pārbaudījuma kārtošanas dienas, ir jāizliek pārbaudījuma (eksāmena vai ieskaites) vērtējums. Studijas koledžā noslēdzas ar valsts eksāmenu, kuram ir divas daļas: kvalifikācijas eksāmena rakstveida daļa un kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana. Kvalifikācijas darba mērķis – studenta profesionālo zināšanu un prasmju atspoguļojums, praktiskā darbā iegūto materiālu analīze, kā arī studenta sagatavotības līmeņa rezumējums un vispārinājums. Students izvēlas brīvi kvalifikācijas darba tematu, vadoties pēc savām interesēm un pieejamiem materiāliem darba izstrādei. Koledžas mājas lapā studenta profilā arī ir pieejams ieteicamo kvalifikācijas darbu tematu saraksts. Visā studiju laikā students jau sagatavojas kvalifikācijas darba izstrādei, jo studiju ietvaros studentam ir jāizstrādā vismaz trīs referāti.


E MĀCĪBU KURSI / PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE

Mūsdienās vairs nav iespējams apgūt zināšanas visam mūžam pat 4 – 5 gados, jo iegūtā informācija pakāpeniski noveco. Līdz ar to būtiska ir mūžizglītības atbalsta sistēmas izveide un funkcionēšana, lai arī jau nodarbinātajiem būtu iespējas celt savu konkurētspēju, paaugstināt kvalifikāciju, paaugstināt darba ražīgumu, tādējādi dot lielāku ieguldījumu arī kopējā valsts ienākumu un labklājības nodrošināšanā.
Mācību kursu apguves mērķis ir dot iespēju jebkuram interesentam salīdzinoši īsā laikā un atbilstoši katra vēlmēm un vajadzībām noklausīties atsevišķus mācību kursus.

VIDEOLEKCIJAS

UZDEVUMI/TESTI/SITUĀCIJU ANALĪZES

Mācību kursa apguves ietvaros būs iespējams pildīt atsevišķus uzdevumus, situāciju analīzes, testus, saņemot atgriezenisko saiti no mācību kursa lektora tiešsaistes konsultācijas laikā. Pieejami uzdevumi, situācijas, testi u.c.

MĀCĪBU PALĪGLĪDZEKĻI

Mācību kursa apguvei nepieciešamie resursi, tai skaitā ieteicamās izmantojamās literatūras saraksts. Pieejams ieteicamās mācību literatūras saraksts.

KONTROLJAUTĀJUMI

Katram tiek nodrošināta iespēja pašam pārbaudīt mācību kursa apguves rezultātus. Ir pieejami mācību kursa kontroljautājumi.

TIEŠSAISTES KONSULTĀCIJAS

Pēc reģistrēšanās mācībām tiek nosūtīts mācību darba grafiks. Ir pieejams tiešsaistes konsultācijas laiks.

PĀRBAUDĪJUMS

Pārbaudījuma kārtošana ir pēc brīvprātības principa. Akadēmiskās izziņas saņemšanas gadījumā ir jānokārto visi mācību kursā paredzētie mājas darbi, situāciju analīzes, testi u.c. darbi, kā arī jānokārto gala pārbaudījums. Sertifikāta saņemšanas gadījumā nav jākārto gala pārbaudījums.

SERTIFIKĀTS/AKADĒMISKĀ IZZIŅA

Akadēmiskā izziņa – pēc studējošā pieprasījuma augstākās izglītības iestādes sagatavots dokuments, kurā tiek uzrādīta visa informācija par studējošā studiju gaitu, tai skaitā, mācībspēkiem, noklausītajiem studiju kursiem un gala vērtējumiem tajos.
Sertifikāts– dokuments, kas apliecina kādu faktu. Šajā gadījumā – konkrēta mācību kursa noklausīšanos/apguvi.


Studiju programmas

UZSĀKT MĀCĪBAS
STARPTAUTISKĀS PUBLISKĀS TIESĪBAS.
vai
Starptautiskās publiskās tiesības
Mācību kurss: Starptautiskās publiskās tiesības
Mācību kursa lektors: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis
Mācību kursa apjoms: 2 kredītpunkti
Mācību kursa ilgums: 2 mēneši
Mācību kursa maksa: 98.00 eiro (ar pārbaudījumu)
78.00 eiro (bez pārbaudījuma)

Mācību kursa mērķis: Apgūt starptautisko attiecību teorētiskos un tiesiskos pamatus, gūstot izpratni par starptautisko tiesību subjektu darbības starptautiski tiesisko mehānismu un starptautisko tiesību pamatprincipiem; apgūt pamatiemaņas starptautisko līgumu tiesību normu piemērošanā. Apgūt prasmi orientēties starptautisko tiesību sistēmā un prasmi analizēt starptautiskos līgumus. Klausītājiem jābūt kompetentiem izprast starptautisko tiesību principus un to atšķirību no nacionālo tiesību normām, jāprot tulkot un piemērot starptautiskās publiskās tiesības juridiskajā praksē.

Mācību kursa saturs: Starptautisko tiesību jēdziens un loma starptautiskajās attiecībās. Starptautisko tiesību avoti un starptautisko tiesību normas. Starptautisko tiesību principi. Starptautisko tiesību subjekti. Iedzīvotāji un starptautiskās cilvēktiesības. Starptautisko līgumu tiesības. Diplomātiskās un konsulārās tiesības. Starptautisko strīdu atrisināšana mierīgā ceļā. Starptautiskās tiesības bruņotu konfliktu laikā (starptautiskās humanitārās tiesības). Atbildība un sankcijas starptautiskajās tiesībās.