AKREDITĒTA: 2013.gada 28.augustā (akreditēta līdz 2021.gada 30. jūnijam)

Grāmatvedis
(profesijas kods - 3313 01)

„ Labs grāmatvedis – uzņēmuma bagātība un panākumu atslēga!”

Kvalitatīva grāmatvedības uzskaite ir veiksmīga vadītāja un grāmatveža sadarbība. Pēc ASV grāmatvežu asociācijas definīcijas grāmatvedība ir "process, kas nosaka, mēra un dara zināmu finansiālo informāciju, lai dotu iespēju šīs informācijas lietotājiem pieņemt lēmumus un spriedumus". Tās galvenie uzdevumi ir:
- nodrošināt uzņēmuma vadību ar informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai
- nodrošināt kontroli par uzņēmuma materiālo, darbaspēka un finansu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu
- nodrošināt finansu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finansu stāvokli
- nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu. Grāmatvedis ir sena un pieprasīta profesija. Neviena finanšu darbība uzņēmumā nevar notikt bez grāmatveža, jo viņš ir tas, kas veic uzņēmuma finanšu darbību uzskaiti un pārraudzību. Šīs profesijas pārstāvju darba lauks ir ļoti plašs.

Darba iespējas: Grāmatvedis var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, privātuzņēmumos un daudz kur citur, jo finanses ir katra uzņēmuma ikdiena un balsts.

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: grāmatvedības pamatos un ar to saistītās datorprogrammās, finanšu un vadības grāmatvedībā, nodokļos un nodevās, finansēs un kredītā, tirgzinības pamatos, revīzijā un auditā, komercdarbības tiesiskajos pamatos, komercdarbības organizēšanā un plānošanā, ekonomikā, lietvedībā, tiesību pamatos, projektu sagatavošanā un vadīšanā, mediācijā u.c.

Svarīgi

 Pēc izglītības iegūšanas JK absolventam ir iespējas turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, uzsākt studijas vēlākā studiju posmā (ja nokārtotie studiju kursi atbilst attiecīgās augstskolas studiju programmai);

 Pabeidzot studijas absolvents saņem diplomu latviešu un angļu valodā. Absolventam ir iespējams turpināt studijas arī kādā no ārvalstu augstskolām;

 Iegūstot JK kvalitatīvas zināšanas un konkurētspējīgas prasmes, absolvents var pārliecinoši pieteikt sevi darba tirgum – atrast labi apmaksātu darbu.

Studiju programma ir veidota tā, lai to absolvējot, Jūs varētu droši pieteikt sevi darba tirgū kā teorētiski un praktiski sagatavotu savas jomas speciālistu.

Programmas pašnovērtējuma ziņojums (2018)

Juridiskā koledža Bakalaura grādsMaģistra grāds Doktors

Juridiskā koledža Studijas ārzemēs...

Studiju kursi

 • Datorzinības
 • Lietvedība un profesionālā terminoloģija
 • Profesionālā terminoloģija
 • Saskarsme un ētika
 • Socioloģijas pamati
 • Tiesību pamati
 • Statistikas pamati
 • Tirgzinības pamati
 • Projektu vadīšana
 • Darba, civilā un vides un aizsardzība
 • Psiholoģijas pamati
 • Matemātika ekonomistiem
 • Komercdarbības tiesiskie pamati,
 • Komercdarbības organizēšana un plānošana
 • Makroekonomika
 • Mikroekonomika
 • Grāmatvedība
 • Grāmatvedības datorprogrammas
 • Vadības grāmatvedība
 • Finanšu grāmatvedība
 • Nodokļu sistēmas pamati
 • Finanses un kredīts
 • Revīzija un audits
 • Darba tiesības
 • Izvēles studiju moduļi
 • Modulis 1. Mediācija
 • Modulis 2. Procesuālās tiesības
 • Modulis 3. Darba un sociālās tiesības
 • Modulis 4. Personu datu aizsardzība
 • Modulis 5. Koučings
 • Modulis 6. Komerctiesība
STUDIJU KURSU APRAKSTI