JURIDISKĀ KOLEDŽA

2021./2022. STUDIJU GADA UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

                                                                                               APSTIPRINĀTS:

                                            JK Padomes sēdē 29.10.2020. prot. Nr. 3-01/70

                                                                                  

                                                                                                 Izdoti saskaņā ar

                                                                                    Augstskolu likuma 46.pantu un

                                                                     Juridiskās koledžas nolikuma 42.punktu

 1. Tiesības studēt Juridiskajā koledžā (turpmāk – JK) ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņu pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Lai studētu JK studiju programmās, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments. Ārvalstu pilsoņiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt Latvijas augstākās izglītības mācību iestādēs regulē Augstskolu likums.
 2. Uzņemšanu JK organizē Uzņemšanas komisija.
 3. Studiju programmā var tikt imatrikulēti reflektanti, kuri izpildījuši visus Uzņemšanas noteikumos minētos nosacījumus.
 4. Uzņemšana notiek pilna un nepilna laika studijās.
 5. Imatrikulācija notiek ar JK direktora rīkojumu.
 6. Uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu mācību priekšmetos: Latviešu valoda un Svešvaloda (angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda) rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, personas ar īpašām vajadzībām vai personas, kuras atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārošanas.
 7. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas ar īpašām vajadzībām un personas, kuras atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārošanas programmās tiek uzņemtas pamatojoties uz vērtējumu vidējo izglītību apliecinošos dokumentos mācību priekšmetos: Latviešu valoda un Svešvaloda (angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda). Vērtējumi tiek pielīdzināti centralizēto eksāmenu vērtējumiem saskaņā ar noteikumu 10.1. punktu.
  1. Uzņemšana JK sastāv no:
  2. 1.reģistrācijas studijām;
  3. 2.imatrikulācijas studijās.
  4. Reģistrējoties studijām, reflektanti:
  5. 1.aizpilda iesnieguma veidlapu;
  6. 2.uzrāda pasi vai personas apliecību;
  7. 3.iesniedz vārda, uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja kādā no obligāti iesniedzamajiem dokumentiem un pasē reflektanta vārds un uzvārds atšķiras;
  8. 4.iesniedz vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un sekmju izrakstu;
  9. 5.iesniedz iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinošu dokumentu (ja tāda ir);
  10. 6.reflektanti, kuri vidējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, iesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinumu par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim;
  11. 7.reflektanti, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004.gadam, iesniedz sekmju izrakstu;
  12. 8.iesniedz 3 fotokartiņas (3x4);
  13. 9.noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu.
  14. 10.
  15. Reflektantu uzņemšana notiek konkursa kārtībā. Konkurss notiek, datorizēti summējot punktus atbilstīgi vērtējumu līmeņiem un vērtējumam vidējās izglītības dokumentā, reflektantiem, kas nav kārtojuši centralizētos eksāmenus.
   1. 1.vērtējumu līmeņi:
Centralizēto eksāmenu līmenis Līmenis līdz 1998./99.māc.g. (ieskaitot) Atzīme 10 ballu sistēmā Atzīme 5 ballu sistēmā Punkti
A 10 10 - 10
B 8; 9 9 5 9
- 8 - 8
C 6; 7 7 4 7
- 6 - 6
D 4; 5 5 3 5
- 4 - 4
E 3 - - 3
F 1; 2 3; 2; ;1 - 1
 1. 2.Koledžā konkursa kārtībā imatrikulē studiju vietu skaitam atbilstošu reflektantu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšrocības ir pretendentam ar mazāku līguma numuru. JK konkursu var nerīkot tajā gadījumā, ja pieteikušos reflektantu skaits nepārsniedz JK valdē apstiprināto studējošo vietu skaitu.
 2. 3.Imatrikulēto studentu saraksti tiek publicēti JK mājas lapā internetā ().
 3. 4.Ja reflektants nav imatrikulēts studijās, viņam ir tiesības prasīt, lai JK lēmums par atteikšanos imatrikulēt tiktu sagatavots rakstveidā. Lēmumu par atteikšanos imatrikulēt reflektants var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
 4. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.932 (2004.11.16) „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” studijām vēlākajos studiju posmos var pieteikties personas, kuras iepriekš studējušas citās augstākās izglītības iestādēs vai JK.
 5. Reflektantu reģistrācija notiek JK uzņemšanas komisijas darba laikā.
 6. Reflektantu reģistrācija ziemas uzņemšanai no 2021.gada 5.janvāra līdz 2021.gada 29.janvārim.
 7. Reflektantu reģistrācija pilna un nepilna laika studijās tiek uzsākta 2021.gada 1.jūlijā, filiālēs 2021.gada 18.augustā.
 8. Reflektantu reģistrācija un uzņemšana pilna laika studijās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiek uzsākta Ministru kabineta noteiktajā termiņā.
 9. Reflektantu reģistrācija pilna laika (dienas nodaļas) studijām līdz 2021.gada 27.augustam.
 10. Reflektantu reģistrācija pilna laika (vakara nodaļas) un nepilna laika (neklātienes nodaļas un tālmācības) studijām līdz 2021.gada 24.septembrim.
 11. Ja kādā no studiju programmām, studiju formām vai studiju veidiem pieteikušos pretendentu skaits nav pietiekams grupas atvēršanai, tad studiju programmas īstenošana netiek uzsākta un par to tiek paziņots reflektantam trīs darba dienu laikā no reflektantu reģistrācijas pēdējās dienas.
 12. Reflektantu reģistrācijas maksa – EUR 30.00.
 13. Informatīvās dienas Rīgā no marta līdz augustam (katra mēneša pēdējā sestdienā), filiālēs pēc atsevišķa grafika.

Mūsu rekvizīti:

SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA"
Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X