AKREDITĒTA: 2013.gada 26.jūnijā (akreditēta līdz 2021. gada 30. jūnijam)

Komercdarbības speciālists
(profesijas kods - 3339-20)

Uzņēmējdarbības vadības studiju programma veidota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un Augstskolas likumu, kā arī Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Uzņēmējdarbības vadības speciālista kvalifikācijai izvirzāmās prasības atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.461 (18.05.2010.) "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (komercdarbības speciālista profesijas kods - 3339 20). Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzņēmējdarbības speciālistus, kuri var veikt uzņēmējdarbības organizēšanu un vadīšanu, lai nodrošinātu uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvu saimniecisko darbību.

Uzdevumi:

1. Sagatavot kvalificētus konkurētspējīgus uzņēmējdarbības speciālistus, nodrošinot praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apmācību;

2. Sniegt nepieciešamās padziļinātās zināšanas normatīvo aktu izpratnē;

3. Veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās, saistīt iegūtās zināšanas ar praktisko darbību.

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: uzņēmējdarbības ekonomikā, makro un mikroekonomikā, nodokļu sistēmas pamatos, vadības zinībās, finansēs un kredītā, projektu vadīšanā un statistikā, apdrošināšanas tiesībās, darba tiesībās un darba aizsardzībā, komerctiesībās, auditā un tirgzinībās, saskarsmes kultūrā, lietvedībā, grāmatvedībā u.c.

Studentiem ir iespēja ERASMUS programmas ietvaros doties uz ārvalstīm mācību praksē līdz pat 4 mēnešiem.

Svarīgi

  Pēc izglītības iegūšanas JK absolventam ir iespējas turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, uzsākt studijas vēlākā studiju posmā (ja nokārtotie studiju kursi atbilst attiecīgās augstskolas studiju programmai);

  Pabeidzot studijas absolvents saņem diplomu latviešu un angļu valodā. Absolventam ir iespējams turpināt studijas arī kādā no ārvalstu augstskolām;

  Iegūstot JK kvalitatīvas zināšanas un konkurētspējīgas prasmes, absolvents var pārliecinoši pieteikt sevi darba tirgum – atrast labi apmaksātu darbu.

Studiju programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir vismaz vidējā izglītība, kā arī personas, kurām ir citas nozares vidējā profesionālā vai augstākā izglītība.

Programmas pašnovērtējuma ziņojums (2018)

Pašnovērtējuma ziņojums (angļu valodā)

Juridiskā koledža Bakalaura grādsMaģistra grāds Doktors

Juridiskā koledža Studijas ārzemēs...

Studiju kursi

 • Tiesību pamati
 • Lietvedība un profesionālā terminoloģija
 • Datorzinības
 • Grāmatvedība
 • Profesionālā terminoloģija svešvalodā
 • Statistikas pamati
 • Saskarsme un ētika
 • Projektu vadīšana
 • Psiholoģijas pamati
 • Darba, civilā un vides aizsardzība                              
 • Makroekonomika
 • Mikroekonomika
 • Komerctiesības
 • Uzņēmējdarbības ekonomika
 • Uzņēmējdarbības plānošana un organizēšana
 • Matemātika ekonomistiem
 • Sociālās tiesības
 • Tirgzinības
 • Nodokļu sistēmas pamati
 • Finanses un kredīts
 • Revīzija un audits
 • Darba tiesības
 • Organizāciju vadība
 • Kvalitātes vadība
 • Izvēles studiju moduļi:
 • Modulis 1. Mediācija
 • Modulis 2. Personāla vadība
 • Modulis 3. Procesuālās tiesības
 • Modulis 5. Personu datu aizsardzība
 • Modulis 6. Koučings