ERASMUS+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas studijās kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm.

Studiju mobilitātes mērķi ir:
-dot iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas dalībvalsts augstskolā;
- sniegt iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs;
- veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi;
- sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

ERASMUS+ studijās var doties:
- pilna un nepilna laika studenti 2.studiju gadā,
- studējošie bez studiju un finansiālajiem parādiem,
- ar labām svešvalodu zināšanām un konkrēti formulētiem mērķiem studiju/prakses periodam ārvalstīs.

Lai nākamajā studiju gadā studētu ārvalstu augstskolā, līdz 15.aprīlim jāaizpilda pieteikuma anketa.

Pēc nominēšanas studijām būs jāaizpilda trīspusējs studiju līgums, kuru paraksta uzņemošā augstskola, students un koledža.

Uzņemošās augstskolas paraksts līgumā ir apliecinājums tam, ka studentam tiks nodrošinātas studiju iespējas.

Tad tiek sagatavots un parakstīts finanšu līgums, kuru paraksta students un koledža, un to apliecina koledžas galvenais grāmatvedis.

Studiju periods var ilgt no 3 līdz 12 mēnešiem.

Ja vēlas saņemt EUROPASS mobilitāti apstiprinošu dokumentu), tad par to iepriekš ir jāinformē ERASMUS+ koordinators.

Pirms došanās uz ārvalstīm studentiem ir jānoformē EVAK karte.

ERASMUS+ stipendija

Erasmus+ programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku ārzemju partneraugstskolās.

Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas.

Erasmus+ programmā tiek uzsvērts, ka tā sniedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu.

Pieļaujamos stipendiju apjomus mobilitātei Erasmus+ programmā uz visām programmas valstīm noteikusi Eiropas Komisija.

Stipendijas ERASMUS+ programmā drīkst saņemt arī tie studenti, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekš un saņēmuši Erasmus stipendiju Mūžizglītības programmā (2007.-2014.g.).

Atkārtotas mobilitātes gadījumā Erasmus+ programmā ir jāievēro sekojošie nosacījumi:

- Ja Erasmus+ mobilitāte notiek tajā pašā studiju līmenī, kurā students agrāk jau saņēmis Erasmus stipendiju, tad kopējais mobilitātes ilgums šajā studiju līmenī nevar pārsniegt 12 mēnešus (rēķinot kopā studiju un prakses mobilitāti, rēķinot kopā mobilitātes ilgumu Erasmus  un Erasmus+  ietvaros);

- Vienā studiju līmenī ir pieļaujami vairāki studiju mobilitātes un prakses mobilitātes periodi, tomēr to kopējais ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus;

- Minimālais vienas studiju mobilitātes periods Erasmus+ programmā ir 3 mēneši, maksimālais - 12 mēneši vienā studiju līmenī.

Piemērojamā stipendiju likme saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijām:

EUR 520 EUR mēnesī - 1.valstu grupa (Dānija, Islande, Īrija, Luksemburga, Somija, Zviedrija, Lielbritānija, Lihtenšteina, Norvēģija);

EUR 470 EUR mēnesī - 2.valstu grupa (Austrija, Beļģija, Francija, Itālija, Malta, Vācija, Grieķija, Spānija, Kipra, Nīderlande, Portugāle);

EUR 420 EUR mēnesī - 3.valstu grupa (Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Turcija, Maķedonija).

Studiju mobilitātes dalībniekiem,  kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas  statuss, iespējams saņemt papildu finansējumu EUR 100 apmērā katru mobilitātes mēnesi.

OLS (Online Linguistic Suport)
Studentiem obligāti jāveic savu valodas prasmju izvērtējums Tiešsaistes valodas atbalsta (Online Linguistic Suport (OLS) vietnē.

Tiem, kuri vēlēsies uzlabot savas valodas prasmes, tiek piedāvāta iespēja mācīties valodas tiešsaistes apguves kursos. Kursu ietvaros pieejami dažādi vārdu krājuma papildināšanas, lasīšanas, sapratnes, gramatikas, izrunas uzdevumi, mācību stundas tiešsaistē ar pasniedzējiem, forumi, kā arī padomi no iepriekšējiem Erasmus+ dalībniekiem. Tiešsaistes valodas atbalsts šobrīd pieejams angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu un holandiešu valodās.

PIEREDZE UN VEIKSMES STĀSTI:

ERASMUS+ studijas:

Lietuva